THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015 - 26/09/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 398/QĐ-ĐHĐA
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Thông tư 19/2015/TT-BGD&ĐT ngày 8/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2015 -2016 của Phòng Đảm bảo chất lượng,Thanh tra giáo dục và Pháp chế;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đông Á và chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, Thanh tra giáo dục và Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013,2014 và 2015 của Trường Đại học Đông Á, gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Thanh tra, Trưởng, Phó Đoàn thanh tra và các ủy viên được quy định tại Điều 3, Điều 7 của Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính Phủ.

Điều 3. Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Đông Á hoạt động kể từ ngày thành lập và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng, các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 5

- VT, TTr.

Đã ký

TS. Dương Tấn Diệp

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA CÔNG TÁC

QUẢN LÝ,CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TRONG BA NĂM 2013, 2014 VÀ 2015

(Kèm theo Quyết định số 398/QĐ-ĐHĐA ngày 23/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Văn Dũng

TP. ĐBCL-TTGD- PC

Trưởng đoàn

2

ThS. Nguyễn Như Minh

Cán bộ

Phó trưởng đoàn

3

Bà Nguyễn Thảo Tiên

Cán bộ

Thành viên

4

Bà Nguyễn Thị Thảo Ny

Cán bộ

Thành viên

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016