THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi) - 01/07/2016

 

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA CÁC KỲ THI NĂM HỌC 2015-2016

(THAY ĐỔI)

(Kèm theo Tờ trình ngày 22/06/2016 của Trưởng phòng ĐBCL-TTGD-PC về việc đề nghị thay đổi thành viên Đoàn thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 đã được Hiệu trưởng phê duyệt)

 
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng ĐBCL-TTGD-PC Trưởng đoàn
2 ThS Nguyễn Như Minh CB phòng ĐBCL-TTGD-PC P. Trưởng đoàn
3 Bà Nguyễn Thảo Tiên CB phòng ĐBCL-TTGD-PC Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Thảo Ny CB phòng ĐBCL-TTGD-PC Thành viên

      Danh sách gồm có 4 người./.

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016