THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi) - 01/07/2016

 

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA CÁC KỲ THI NĂM HỌC 2015-2016

(THAY ĐỔI)

(Kèm theo Tờ trình ngày 22/06/2016 của Trưởng phòng ĐBCL-TTGD-PC về việc đề nghị thay đổi thành viên Đoàn thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 đã được Hiệu trưởng phê duyệt)

 
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng ĐBCL-TTGD-PC Trưởng đoàn
2 ThS Nguyễn Như Minh CB phòng ĐBCL-TTGD-PC P. Trưởng đoàn
3 Bà Nguyễn Thảo Tiên CB phòng ĐBCL-TTGD-PC Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Thảo Ny CB phòng ĐBCL-TTGD-PC Thành viên

      Danh sách gồm có 4 người./.

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016