THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016 - 24/06/2016

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

TT Các nội dung thanh tra Phối hợp Đối tượng thanh tra Thời gian thanh tra Năm 2015 Năm 2016
Quý 3 Quý 4 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I THANH TRA THEO KH                                        
1 Thanh tra công tác chuẩn bị đội ngũ GV, HSMH, modul thực hành, doanh nghiệp.  BP. QLĐT (Thành lập đoàn thanh tra) Khoa, TT Tháng: 8 & 2 x x     x   x           x        
2 Thanh tra quy định thực hiện nhiệm vụ quản lý của lãnh đạo khoa, phòng, trung tâm  P.HCNS, P. QLĐT&CTSV (Thành lập đoàn thanh tra) Khoa, phòng, trung tâm Tháng : 10&2     x       x               x    
3 Thanh tra công tác đánh giá rèn luyện SV và kết quả SV đạt CĐR/HK, năm, khóa học  P. QLĐT& CTSV, Khoa (Thành lập đoàn thanh tra)  Khoa,Phòng QLĐT&CTSV;  Tháng 1&7             x         x          
4 Thanh tra việc thực hiện quy định Lề lối lên lớp, quy định công tác  giảng dạy ĐHĐA BP. ĐBCL, BP. QLĐT (Thành lập đoàn thanh tra)  Khoa Tháng: 12,3 & 6         x     x     x           x
5 Thanh tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. P. HCNS (Thành lập đoàn thanh tra) P. TC-KT Tháng 12                 x               x
6 Công tác tổ chức thi liên thông, thi tốt nghiệp, thi kết thúc HP   Phòng QLĐT&CTSV,  - Khoa Theo KH thi       x                          
7 Công tác quản lý điểm, bài thi, đồ án, khóa luận TN   Khoa - P. QLĐT&CTSV Tháng 9   x                       x      
8 Công tác tuyển sinh năm 2015   P. Tuyển sinh Tháng 11       x                       x  
9 Công tác chấm thi, bảo vệ khóa luận, đồ án TN P.QLĐT&CTSV  Khoa, GV Tháng: 6,7&12         x           x x         x
10 Hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo ngắn hạn P.QLĐT&CTSV Khoa, Trung tâm Tháng 1           x                      
11 Kết quả thực hiện mục tiêu Tháng, học kỳ, năm học P.QLĐT&CTSV/P. HCNS Khoa Tháng 1           x                      
12 Kết quả xét TN và quản lý VBCC   P.QLĐT&CTSV Tháng 2                           x      
13 Công tác quản lý đề thi, đáp án   BP.Khảo thí- P. QLĐT& CTSV Tháng 4                 x                
14 Kết quả đạt chuẩn đầu ra kỹ năng, tin học, NN của SV P. QLĐT&CTSV Tổ kỹ năng, Khoa NN, Khoa CNTT, P. QLĐT&CTSV Tháng 5                   x              
15 Thực hiện quy định lề lối lên lớp P.QLĐT&CTSV Khoa, GV Hằng tháng x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 Công tác sinh hoạt khoa, TBM   Khoa Hằng tháng x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 Công tác CVHT, sinh hoạt lớp P.QLĐT&CTSV Khoa, GV Hằng tháng x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 Hoạt động dự giờ, thao giảng BP. ĐBCL Khoa, GV Hằng tháng x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 Công tác hướng dẫn SV thực tập, làm đồ án , KLTN P.QLĐT&CTSV Khoa, GV Theo KH thực tập, làm KLTN Theo kế hoạch thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp
II THANH TRA ĐỘT XUẤT       Khi phát hiện có sai phạm
Theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường
Trước khi các Đoàn thanh tra ngoài kiểm tra, thanh tra
III Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của Giảng viên Cán bộ Nhân viên                                        

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016