THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016 - 09/05/2016

TT Nhiệm vụ Công việc chi tiết của các NV được giao Người thực hiện Phối hợp Ngày thực hiện Ngày hoàn thành
I. NHỮNG CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
1. Thanh tra công tác quản lý đề thi và đáp án (tiếp tục) Theo quyết định 143/QĐ - ĐHĐA ngày 3/5/2012 của HT Trường ĐHĐA T.Minh P.QLĐT&CTSV 3/5 7/5
2. Thanh tra công tác đánh giá rèn luyện của SV HK 1 năm học 2015 -2016 Theo quy chế ban hành kèm theo quyết định: 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của BGD&ĐT T.Minh P.QLĐT&CTSV 9/5 17/5
3. Thanh tra kết quả đạt CĐR về các chứng chỉ, chứng nhận (từ mục 2 đến 9) Theo quyết định 638/QĐ - ĐHĐA ngày 6/12/2013 của HT Trường ĐHĐA T.Minh P.QLĐT&CTSV 19/5 31/5
II. NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC NGOÀI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Thanh tra đột xuất ngoài chức năng nhiệm vụ Theo phân công của Trưởng Phòng và của HĐQT &BGH T.Minh T.Dũng Theo chỉ đạo  

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016