THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016 - 09/05/2016

TT Nhiệm vụ Công việc chi tiết của các NV được giao Người thực hiện Phối hợp Ngày thực hiện Ngày hoàn thành
I. NHỮNG CÔNG VIỆC THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
1. Thanh tra công tác quản lý đề thi và đáp án Theo quyết định 143/QĐ - ĐHĐA ngày 3/5/2012 của HT Trường ĐHĐA T.Minh P.QLĐT&CTSV 27/4 29/4
2. Thanh tra kết quả đạt CĐR của SV Theo quyết định 638/QĐ - ĐHĐA ngày 6/12/2013 của HT Trường ĐHĐA T.Minh P.QLĐT&CTSV 22/4 25/4
II. NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC NGOÀI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Thanh tra đột xuất ngoài chức năng nhiệm vụ Theo phân công của Trưởng Phòng và của HĐQT &BGH T.Minh T.Dũng Theo chỉ đạo  

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016