THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016 - 26/04/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 127/QĐ-ĐHĐA
     Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
 V/v Thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
 - Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;
- Căn cứ Thông tư số 51/2012/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra;
-  Căn cứ thông tư 41/2006/BGDĐT ngày 16/10/20016 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;  
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đông Á và chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng- Thanh tra- Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1. Thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, ngày thi: 23/4/2016 và 24/4/2016, gồm các Ông/Bà có tên  sau:

TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ
1
Nguyễn Văn Dũng
Trưởng Phòng ĐBCL-TTGD-PC
Trưởng Đoàn
2
Nguyễn Như Minh
Cán bộ thanh tra
Thành viên
3
Nguyễn Thảo Ny
Cán bộ đảm bảo chất lượng
Thành viên

  
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Thanh tra theo quy định của Trường Đại học Đông Á.
            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
            Điều 4. Hội đồng thi các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
       
  Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 4;                                                                                                       
- Lưu: VT, P.ĐBCL-TTGD                                                                                         
                                                                                                      Đã ký
 
                                                                                        
                                                                                       GS. TSKH. Lê Văn Hoàng   
                                                                             
 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016