THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ - 04/01/2016

BGIÁODỤC&ĐÀOTẠO
TRƯNGĐẠIHỌCĐÔNGÁ
CNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVITNAM
Đc lp- Tự do- Hnh phúc
 
S: 568/QĐ-ĐHĐA                    
           Đà Nẵng,ngày  30 tháng 12  năm 2015
 

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng dự giờ
HIỆUTRƯỞNGTRƯỜNGĐẠI HỌCĐÔNG Á
 
Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đông Á và chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường;
Căn cứ nội dung Thông báo số 198 ngày 25/12/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc  kiểm tra đánh giá thực hiện lề lối lên lớp của giảng viên các khoa;
Xét đnghcaTrưngphòng Hành chính Nhân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Dự giờ thuộc Trường Đại học Đông Á, (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng Dự giờ có nhiệm vụ:
-     Dự giờ đánh giá kết quả chất lượng giờ giảng của giảng viên theo 2 lĩnh vực: chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm bằng phiếu thống nhất;
-     Góp ý trực tiếp cho giảng viên sau mỗi buổi dự giờ nhằm mục tiêu cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy.
-     Chủ trì họp Hội đồng Sư phạm toàn trường công bố kết quả dự giờ, lồng ghép kết quả năng lực của giảng viên và năng lực nghiên cứu khoa học của Khoa;
Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Trưởng các phòng/ Khoa, giảng viên và các ông/bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.  
 
Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                                       Đã ký
- Lưu: NS,VT.
                                                                    GS. TSKH. Lê Văn Hoàng

BGIÁODỤC&ĐÀOTẠO
TRƯNGĐẠIHỌCĐÔNGÁ
CNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVITNAM
Đc lp- Tự do- Hnh phúc
 

 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG DỰ GIỜ
 (Kèm theo Quyết định số 568/QĐ-ĐHĐA ngày 30/12/2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á)
 
 


TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
GS. TSKH Lê Văn Hoàng
Chủ tịch Hội đồng
Chỉ đạo, điều hành chung.
Triển khai các hoạt động của Hội đồng.
2
TS. Đỗ Trọng Tuấn
Phó Chủ tịch Hội đồng
Giúp Chủ tịch quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng
3
ThS. Nguyễn Trọng Tùng
Ủy viên
Cung cấp chính xác thông tin về thời khóa biểu và các tài liệu chuyên môn liên quan.
4
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phúc
Ủy viên
Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo giao
5
Bà Lương Nguyên Anh
Ủy viên
6
ThS. Lê Văn Hải
Thư ký
Xếp lịch dự giờ, thông báo lịch cho các thành viên của Hội đồng, không thông báo trước cho giảng viên.
Chuẩn bị phiếu dự giờ.
Tập hợp và lưu kết quả dự giờ.
7
Các Ông/ bà là Trưởng/ Phó các Khoa có liên quan
Ủy viên không thường xuyên
Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo giao.

 Xem nội dung văn bản tại đây
 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016