THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016 - 25/11/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG ĐBCL-TTGD-PC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 
                                                                  
             Số: 02/KH-PĐBCL-TTGD-PC                      Đà Nẵng, ngày 23  tháng 11 năm 2015
 
 KẾ HOẠCH KIỂM TRA BIÊN CHẾ GIẢNG VIÊN VÀ HỒ SƠ HỌC PHẦN LẦN 2
NĂM HỌC 2015-2016
            Căn cứ Quy định hồ sơ học phần ban hành kèm theo Quy định tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo tại Quyết định số 150/QĐ-ĐHĐA ngày 06/6/2013 của hiệu trưởng trường Đại học Đông Á;
       Căn cứ Quy định số 227/QyĐ-ĐHĐA ngày 04/09/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về Quy định tiêu chuẩn giảng viên Trường Đại học Đông Á;
       Căn cứ Quy định số 127/QyĐ-ĐHĐA ngày 25/6/2015 của Phó hiệu trưởng về quy định công tác giảng dạy tại Trường Đại học Đông Á;
       Căn cứ Quy định số 192/QyĐ-ĐHĐA ngày 19/8/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về Quy định đánh giá học phần theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Đông Á;
       Căn cứ Thông báo số 147/TB-ĐHĐA ngày 21/09/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về Thông báo kết luận cuộc họp triển khai thực hiện các công việc đầu năm học của khoa;
       Căn cứ kết quả thanh kiểm tra biên chế giảng viên và chuẩn bị hồ sơ học phần năm học 2015-2016 (Đợt tháng 9/2015);
       Căn cứ Kế hoạch công tác khối hành chính tháng 11/2015, số 63/KH-ĐHĐA ngày 06/11/2015.
       1. Mục tiêu
Rà soát việc giải quyết các tồn tại, thiếu sót trong công tác biên chế giảng viên (GV) và chuẩn bị hồ sơ học phần năm học 2015-2016 của các khoa, GV - đợt tháng 9/2015.
2. Đoàn kiểm tra:
1.      Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng ĐBCL-TTGD-PC: Trưởng đoàn
2.      Bà Phan Thị Ngọc Liên, Cán bộ Phòng ĐBCL-TTGD-PC: Thành viên
3.      Ông Nguyễn Như Minh, Cán bộ Phòng ĐBCL-TTGD-PC: Thành viên
4.      Bà Nguyễn Thị Vân Ngọc, Cán bộ Phòng QLĐT&CTSV: Thành viên
3. Địa điểm kiểm tra: Tại phòng làm việc của các Khoa.
4. Nội dung và thời gian kiểm tra
 
Nội dung kiểm tra
Khoa
Thời gian
Ghi chú
- Kiểm tra biên chế GV giảng dạy các học phần trong năm học 2015-2016
- Kiểm tra hồ sơ học phần của GV khoa theo biên chế và quy định:
+ Đề cương học phần mẫu 4**
+ Bài giảng và giáo trình nội bộ
+ Slide bài giảng + phim ảnh
+ Giáo trình chính thống + giáo trình tham khảo + Tài liệu tham khảo
+ Ngân hàng câu hỏi
+ Kịch bản bài giảng
+ Sổ tay GV
+ Hồ sơ học phần đưa lên trang elearning.donga.edu.vn
 
Khoa CNTT
08h00, ngày 28/11/2015
 
Khoa CNKT Điện - Điện tử
08h00, ngày 30/11/2015
 
Phòng NCKH
09h30, ngày 30/11/2015
 
Khoa CNTP-SH
10h30, ngày 30/11/2015
 
Khoa Kế toán -Tài chính
14h00, ngày 30/11/2015
 
Khoa Điều dưỡng
15h00, ngày 30/11/2015
 
Khoa Ngoại ngữ
16h30, ngày 30/11/2015
 
Khoa KT Xây dựng
08h00, ngày 01/12/2015
 
Khoa Quản trị
09h15, ngày 01/12/2015
 
 
5. Đề nghị lãnh đạo khoa:
- Đôn đốc, nhắc nhỡ các GV thuộc khoa, giáo vụ khoa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ học phần, các biên bản họp khoa liên quan đến việc biên chế GV giảng dạy các học phần trong năm học 2015-2016 và sẵn sàng minh chứng kết quả thực hiện công việc theo nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra (Nếu có).
 
Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG
     - BGH (để báo cáo)                                                                                 (Đã ký)
     - Lãnh đạo khoa, giáo vụ khoa, GV.                                                                     
     - Lưu: P.ĐBCL-TTGD-PC.                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                              
                                                                                                       NGUYỄN VĂN DŨNG

Tải về tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016