THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015 - 25/11/2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 509 /QĐ-ĐHĐA
     Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn Thanh tra nội bộ, thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2015
 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
        Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;
      Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;
      Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đông Á và chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường;
      Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng-Thanh tra GD – Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Đoàn Thanh tra nội bộ, thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2015 của Trường  Đại học Đông Á gồm các ông/bà có tên dưới đây:
      1. Ô. Nguyễn Văn Dũng  – TP.ĐBCL-TTGD-PC                  - Trưởng đoàn.
2. ThS. Nguyễn Như Minh -  CB phòng ĐBCL-TTGD-PC - Phó đoàn.
      3. ThS. Phan Thị Ngọc Liên - CB phòng ĐBCL-TTGD-PC - Thành viên.
      4. Ô. Đoàn Minh Tuấn  - CB phòng ĐBCL -TTGD-PC  - Thành viên.
            Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Thanh tra theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGD&ĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và các quy định của Trường Đại học Đông Á.
            Điều 3. Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra kết quả tuyển sinh 2015 kể  từ 24/11/015 đến 15/12/2015.
            Điều 4. Trưởng Đoàn Thanh tra, Phòng Tuyển sinh và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
 
  Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 4;                                                                                     Đã ký
- Lưu: VT, TTra.
 
                                                                                                                                  
GS. TSKH. Lê Văn Hoàng

Tải về tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016