THÔNG TIN THÔNG BÁO - THANH TRA GIÁO DỤC
Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/2015 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 - 06/11/2015

 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

QUYẾT ĐỊNH

 

V/v thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi Năm học 2015-2016

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

        Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;

      Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

      Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động Trường Đại học Đông Á và chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng
      Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng- Thanh tra- Pháp chế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi Năm học 2015-2016 Trường Đại học Đông Á gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.
     Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Thanh tra, trưởng, phó Đoàn Thanh tra và các ủy viên được quy định tại Điều 3,9, 10 và 11 của Quy định về Tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi ban hành theo Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường Đại học Đông Á.
   Điều 3. Đoàn Thanh tra các kỳ thi hoạt động kể từ ngày thành lập và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Năm học 2015-2016.
    Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 410 /QĐ-ĐHĐA ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Á
    Điều 5. Các Hội đồng thi trong Năm học 2015- 2016, các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
 

 * Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

  - Như Điều 5;                                                                                                       

- Lưu: VT, TTr.                                                                                          Đã ký
                                                                                              GS. TSKH. Lê Văn Hoàng
 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA CÁC KỲ THI NĂM HỌC 2015-2016
(Kèm theo Quyết định số 477/QĐ-ĐHĐA ngày 26/10/ 2015 của Hiệu trưởng trường Đại

học Đông Á về việc thành lập Đoàn thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016)
 
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng ĐBCL-TTGD-PC Trưởng đoàn
2 ThS Lê Văn Hải CB phòng ĐBCL-TTGD-PC Thành viên
3 Ông Đoàn Minh Tuấn CB phòng ĐBCL-TTGD-PC Thành viên
4 ThS. Nguyễn Như Minh CB phòng ĐBCL-TTGD-PC Thành viên
5 ThS. Phan Thị Ngọc Liên CB phòng ĐBCL-TTGD-PC Thành viên

      Danh sách gồm có 5 người./.

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Đông Á
 • Quyết định thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2017
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo tại Trung Tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng
 • Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
 • Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2016 – 2017
 • Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2016-2017
 • Quyết định về việc thanh tra kết quả tuyển sinh năm 2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2013, 2014 và 2015
 • Danh sách thành viên đoàn Thanh tra các kỳ thi năm học 2015-2016 (Thay đổi)
 • Kế hoạch thanh tra năm học 2015-2016
 • Kế hoạch Thanh tra - Tháng 5/2016
 • Kế hoạch thanh tra - Tháng 4/2016
 • Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh liên thông 2016
 • Quyết định thành lập Hội đồng dự giờ
 • Kế hoạch kiểm tra biên chế GV và Hồ sơ học phần lần 2 năm học 2015-2016
 • Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kết quả Tuyển sinh năm 2015