THÔNG TIN THÔNG BÁO - PHÁP CHẾ
Tài liệu phổ biến pháp luật_tháng 9.2014 - 09/01/2018

 

Tài liệu phổ biến pháp luật_tháng 9.2014

Xem văn bản tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
  • Tài liệu phổ biến pháp luật_ Tháng 8.2014
  • Tài liệu phổ biến pháp luật tháng 1/2017
  • Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và sau đại học
  • Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Đảm bảo chất lượng – Thanh tra – Pháp chế – Thi đua khen thưởng trong Giáo dục Đại học
  • Danh mục các văn bản pháp luật về giáo dục đào tạo ban hành năm 2016 và 2017