THÔNG TIN THÔNG BÁO - PHÁP CHẾ
Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Đảm bảo chất lượng – Thanh tra – Pháp chế – Thi đua khen thưởng trong Giáo dục Đại học - 15/02/2017

 

STT
Loại văn bản
Kí hiệu
Ngày ban hành
Nội dung trích yếu
A.    ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1. Văn bản Luật, Nghị định, Nghị quyết
1.1
Luật Giáo dục
14/6/2005
Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2
Nghị quyết CP
02/11/2005
Nghị quyết về việc đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH VN giai  đoạn 2006-2020
1.3
Nghị định của Chính phủ
02/8/2006
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
1.4
Nghị quyết của QH
19/6/2010
Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học
1.5
Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục
01/7/2010
Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
1.6
Nghị định Chính phủ
11/5/2011
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
1.7
QĐ của Thủ tướng
13/6/2012
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
1.8
Luật Giáo dục Đại học
18/6/2012
Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH
1.9
Nghị định CP 
22/10/2013
Trích yếu Điều 26, vi phạm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục
1.10
QĐ của Thủ tướng
10/12/2014
Quyết định ban hành điều lệ trường đại học
1.11
Nghị định CP 
08/09/2015
Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)
2. Văn bản về Kiểm định viên
2.1
Thông tư
28/12/2012
Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
2.2
Thông tư
14/5/2013
Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
3. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục
3.1
Thông tư
28/12/2012
Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
4. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
4.1
Quyết định
24/12/2007
Quyết định ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
4.2
Chỉ thị
05/8/2008
Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
4.3
Quyết định
20/9/2010
Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020
4.4
Thông tư
28/12/2012
Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.5
Công văn
09/5/2013
Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4.6
Công văn
23/5/2013
Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
4.7
Công văn
23/5/2013
Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
4.8
Công văn
23/5/2013
Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
4.9
Công văn
08/10/2013
Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
4.10
Văn bản hợp nhất
04/3/2014
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.11
Văn bản hợp nhất
04/3/2014
Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.12
Văn bản hợp nhất
04/3/2014
Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
4.13
Công văn
29/8/2014
Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN
4.14
Công văn
03/03/2015
Công văn v/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016
4.15
Thông tư
23/09/2015
Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
4.16
Công văn
03/8/2016
Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 
4.17 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017
Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
4.18
Công văn
20/4/2018
Hướng dẫn tự đánh giá CSGD Đại học theo Thông tư 12/2017
4.19
Công văn
20/4/2018
Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD Đại học
4.20
Công văn
20/4/2018
Hướng dẫn đánh giá  theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD Đại học
5. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
5.1
Thông tư
29/11/2013
Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
5.2
Quyết định
30/11/2007
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng
5.3
Thông tư
06/6/2011
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
5.4
Thông tư
12/12/2012
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học
5.5
Thông tư
02/10/2014
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
5.6
Thông tư
14/3/2016
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
5.7
Công văn
28/6/2016
Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
5.8
Công văn
28/6/2016
Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
5.9
Công văn
28/6/2016
Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
5.10
Công văn
20/4/2018
Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
B.    THANH TRA
1. Luật, Nghị định
1.1
Luật Thanh tra
15/11/2010
Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân
1.2
Nghị định
22/9/2011
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
1.3
Nghị định
09/5/2013
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
2. Văn bản do Thanh tra Chính phủ ban hành
2.1
Quyết định
06/9/2007
Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
2.2
Thông tư
13/7/2012
Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
2.3
Thông tư
23/4/2014
Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra kế hoạch thanh tra
2.4
Thông tư
16/10/2014
Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
3. Văn bản do Bộ GD&ĐT ban hành
3.1
Thông tư
18/12/2012
Quy định về tổ chức hoạt động thanh tra các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp
3.2
Thông tư
21/12/2012
Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
3.3
Thông tư
04/12/2013
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh lực giáo dục
3.4
Thông tư
13/10/2016
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
3.5
Chỉ thị
20/12/2016
Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 3.6  Công văn  3936/BGDĐT-TTr  28/8/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018
C.    PHÁP CHẾ
1. Luật, Nghị định, Thông tư
1.1
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
20/6/2012
Quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
1.2
Nghị định
04/07/2011
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
1.3
Thông tư
15/01/2015
Hướng dẫn về nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.
1.4
Quyết định
30/12/2016
Quyết định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục.
2. Công văn hướng dẫn nhiệm vụ trong năm học về công tác pháp chế
2.1
Công văn
23/8/2013
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế
2.2
Công văn
24/7/2014
Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học
2.3
Công văn
25/8/2014
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế
2.4
Công văn
03/9/2015
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế
2.5
Công văn
01/9/2016
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế
2.6
Công văn
09/01/2017
Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
D.    THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1. Văn bản luật, nghị định
1.1
Luật Thi đua, khen thưởng 2003
26/11/2003
Luật Thi đua, khen thưởng 2003 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.
1.2
Luật Thi đua, khen thưởng 2005
14/6/2005
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2003.
1.3
Luật Thi đua, khen thưởng 2013
16/11/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
1.4
Nghị định
15/4/2010
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005.
1.5
Nghị định
27/4/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
1.6
Văn bản hợp nhất
13/12/2013
Luật thi đua, khen thưởng hợp nhất.
1.7
Nghị định
01/7/2014
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
1.8
Thông tư
29/8/2014
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
2. Văn bản thông tư, quyết định, chỉ thị
2.1
Chỉ thị
23/11/2011
Chương trìnhcông tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011 – 2015.
2.2
Quyết định
12/7/2012
Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục.
2.3
Quyết định
12/7/2012
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
2.4
Quyết định
11/11/2014
Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
3. Văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng
3.1
Thông tư
03/4/2012
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.
3.2
Công văn
24/7/2013
V/v hướng dẫn quy trình, hồ sơ công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.
3.3
Công văn
30/5/2014
V/v hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với các cơ sở giáo dục đại học.
3.4
Công văn
09/3/2015
V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học các cơ sở giáo dục đại học.
3.5
Thông tư
31/12/2015
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
3.6
Công văn
06/9/2016
V/v hướng dẫn chia cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc Bộ.

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
  • Tài liệu phổ biến pháp luật_tháng 9.2014
  • Tài liệu phổ biến pháp luật_ Tháng 8.2014
  • Tài liệu phổ biến pháp luật tháng 1/2017
  • Danh mục các văn bản pháp luật quy định về công tác Tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng và sau đại học
  • Danh mục các văn bản pháp luật về giáo dục đào tạo ban hành năm 2016 và 2017