THÔNG TIN THÔNG BÁO - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử - 13/01/2016

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
 
Số: 09/QĐ-ĐHĐA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
ngành CNKT Điện - Điện tử, chuyên ngành Điện tự động
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Á ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-ĐHĐA ngày 03/04/2012 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016;
Căn cứ Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng -Thanh tra giáo dục-Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNKT Điện - Điện tử, chuyên ngành Điện tự động gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách đính kèm.
Điều 2. Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNKT Điện - Điện tử, chuyên ngành Điện tự động có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA).      
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành CNKT Điện - Điện tử, chuyên ngành Điện tự động tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Trưởng các đơn vị (phòng, ban, khoa, trung tâm) và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, ĐBCL-TTGD-PC.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
GS.TSKH LÊ VĂN HOÀNG

Xem toàn bộ Quyết định tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường Đại học
  • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán
  • Mẫu Báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn
  • Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí
  • Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng
  • Mã hóa thông tin minh chứng các tiêu chuẩn tự đánh giá
  • Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
  • Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá