THÔNG TIN THÔNG BÁO - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Mẫu Báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn - 10/12/2015

 

Nhóm công tác: ……
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
TIÊU CHUẨN …..
(Sử dụng Khổ giấy: A4, lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái:3cm, lề phải: 2cm. kiểu chữ: Times New Roman, Unicode, cỡ chữ: 14, soạn thảo bằng Microsoft Word, khoảng cách giữa các dòng 1,5 lines)
TIÊU CHUẨN X.(nội dung tiêu chuẩn)
1. Những điểm mạnh (tóm tắt phần mô tả những điểm mạnh)
2. Những tồn tại và kế hoạch (tóm tắt những tồn tại và kế hoạch khắc phục)
TIÊU CHUẨN X. (nội dung tiêu chuẩn)
          Mở đầu: (ngắn gọn) phần này tóm tắt mô tả - phân tích chung về cả tiêu chuẩn (vì có những điểm giao thoa giữa các tiêu chí trong cùng 1 tiêu chuẩn, nên cần mô tả chung ở đây và sẽ không lặp lại trong phần phân tích các tiêu chí nữa).
Tiêu chí X.1. (nội dung tiêu chí)
1. Mô tả (Sử dụng một số câu hỏi gợi ý của tiêu chí, mô tả và phân tích tất cả những nội hàm của các minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hoặc không đạt các yêu cầu của tiêu chí). Mô tả đầy đủ, chi tiết, trung thực, khách quan hiện trạng hoạt động của nhà trường theo từng tiêu chí.
2. Đánh giá điểm mạnh (tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí). Phải đánh giá chất lượng, hiệu quả của các hoạt động đáp ứng yêu cầu theo tiêu chí, ý nghĩa của các minh chứng cũng như mối quan hệ với mục tiêu đề ra, quá trình thực hiệnthành tựu đạt được của nhà trường, chỉ ra những mặt mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí.
3. Những tồn tại Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của nhà trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí.
4. Kế hoạch(phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; nêu rõ thời gian triển khai và nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Đưa ra kế hoạch hành động để tiếp tục duy trì, phát huy các mặt mạnh và có các giải pháp khắc phục các mặt yếu. Kế hoạch này phải cụ thể và thực tế, tránh chung chung (có các giải pháp khắc phục, cải tiến, thời gian phải hoàn thành và các biện pháp giám sát).
5. Tự đánh giá:  đáp ứng đạt .......... % yêu cầu của tiêu chí
( ¨ Hoàn toàn không đạt;  ¨ Đạt trên 50% yêu cầu;  ¨ Đạt 100% hoặc vượt yêu cầu )
Lần lượt như cấu trúc trên cho các tiêu chí đến hết tiêu chuẩn.
KẾT LUẬN (về tiêu chuẩn, sử dụng gợi ý khi phân tích của tiêu chuẩn)
                                    Thư ký                                                                           Trưởng nhóm

Tải về tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường Đại học
  • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán
  • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử
  • Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí
  • Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng
  • Mã hóa thông tin minh chứng các tiêu chuẩn tự đánh giá
  • Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
  • Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá