THÔNG TIN THÔNG BÁO - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí - 10/12/2015

 

Nhóm công tác ...........
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(trong phạm vi 2 - 3 trang)
Tiêu chuẩn : …….
……………………………………….…………………………………………
Tiêu chí : …….
…………………………………………………………………………………
1. Mô tả các hoạt động của trường liên quan ®Õn tiªu chÝ(mô tả và phân tích tất cả nội hàm của các minh chứng liên quan, so sánh đối chiếu với các quy định)
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
2. Phân tích, đánh giá¸:
a. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy (nêu những điểm mạnh nỗi bật của trường trong việc đáp ứng yêu cầu tiêu chí):
…………………………………………………………………………………
b. Những tồn tại, nguyên nhân (nêu những tồn tại của trường trong việc đáp ứng yêu cầu tiêu chí, giải thích nguyên nhân của tồn tại đó):
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
3. Kế hoạch hành động ( Những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện để  phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại kèm theo thời gian và nguồn lực,…):
…………………………………………………………………………………
4. Tự đánh giá (Mức độ đạt được của tiêu chí):
Đánh dấu vào 1 trong các ô dưới đây

Không đạt yêu cầu
Đạt 100% yêu cầu hoặc vượt yêu cầu
 
 
Nếu không đạt cần ghi rõ
 
Hoàn toàn
Không đạt yêu cầu
Đạt trên 50%
Yêu cầu
 
 
 
 

Trường hợp không đánh giá được cần ghi rõ lý do: (Không có minh chứng/ Tiêu chí không phù hợp/ Lý do khác)
Người báo cáo
(ghi rõ họ và tên)

Tải về tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử
 • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán
 • Quyết định 450/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng tự đánh giá
 • Quyết định số 393/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018
 • Công bố Báo cáo Tự đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Đông Á
 • Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Đông Á (lần 2)
 • Quyết định số 169/QĐ-ĐHĐA về về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục trường Đại học Đông Á (lần 1)
 • Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017
 • Quyết định số 414/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Hội đồng tự đánh giá
 • Kế hoạch tự đánh giá (Số 55/KH-ĐHĐA)
 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường Đại học
 • Quyết định 293/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Quyết định 292/QĐ-ĐHĐA về việc ban hành Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đông Á
 • Mẫu Báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng
 • Mã hóa thông tin minh chứng các tiêu chuẩn tự đánh giá
 • Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
 • Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá