THÔNG TIN THÔNG BÁO - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Mã hóa thông tin minh chứng các tiêu chuẩn tự đánh giá - 10/12/2015

 

MÃ HÓA THÔNG TIN MINH CHỨNG
(Theo thông tư 462/2013_ KTKĐCLGD-KĐĐH)
 
1.      Mã minh chứng (MC) được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 8 ký tự; bao gồm 1 chữ cái, ba dấu chấm và 4 chữ số, theo công thức: Hn.a.b.c. Trong đó:
2.       H: viết tắt “Hộp minh chứng” (Minh chứng của mỗi tiêu chuẩn được đặt ở trong 1 hộp hoặc một số hộp);
3.       n: số thứ tự của hộp minh chứng (có giá trị từ 1 đến hết);
4.       a: số thứ tự của tiêu chuẩn (có giá trị từ 1 đến 10); 
5.       b: số thứ tự của tiêu chí (có giá trị từ 1 đến hết số tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn); 
6.       c: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (có giá trị từ 1 đến hết).
Ví dụ:
H3.3.2.15       : là MC thứ 15 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 3, được đặt ở hộp 3.


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử
 • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán
 • Quyết định 450/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng tự đánh giá
 • Quyết định số 393/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018
 • Công bố Báo cáo Tự đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Đông Á
 • Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Đông Á (lần 2)
 • Quyết định số 169/QĐ-ĐHĐA về về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục trường Đại học Đông Á (lần 1)
 • Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017
 • Quyết định số 414/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Hội đồng tự đánh giá
 • Kế hoạch tự đánh giá (Số 55/KH-ĐHĐA)
 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường Đại học
 • Quyết định 293/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Quyết định 292/QĐ-ĐHĐA về việc ban hành Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đông Á
 • Mẫu Báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn
 • Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí
 • Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng
 • Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
 • Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá