THÔNG TIN THÔNG BÁO - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá - 11/11/2015

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
      
       Số: 499/QĐ-ĐHĐA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Á ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-ĐHĐA ngày 03/04/2012 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục về hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra giáo dục - Pháp chế
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Đông Á gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá trường đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục kèm theo).       
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 251, 252/QĐ-ĐHĐA ban hành ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á.
Điều 4. Các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Trưởng các đơn vị (phòng, ban, khoa, trung tâm) và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, P. ĐBCL-TTGD-PC.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
GS.TSKH LÊ VĂN HOÀNG
 
 
 
 
 

Xem nội dung Quyết định tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử
 • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán
 • Quyết định 450/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng tự đánh giá
 • Quyết định số 393/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018
 • Công bố Báo cáo Tự đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Đông Á
 • Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Đông Á (lần 2)
 • Quyết định số 169/QĐ-ĐHĐA về về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục trường Đại học Đông Á (lần 1)
 • Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017
 • Quyết định số 414/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Hội đồng tự đánh giá
 • Kế hoạch tự đánh giá (Số 55/KH-ĐHĐA)
 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường Đại học
 • Quyết định 293/QĐ-ĐHĐA về việc thay đổi, bổ sung danh sách Ban Đảm bảo chất lượng
 • Quyết định 292/QĐ-ĐHĐA về việc ban hành Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đông Á
 • Mẫu Báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn
 • Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí
 • Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng
 • Mã hóa thông tin minh chứng các tiêu chuẩn tự đánh giá
 • Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học