CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG

Trưởng phòng
Email:   dungnv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.123.200

 

Bà NGUYỄN THẢO TIÊN 


 Chuyên viên
Email:   tienntdbcl@donga.edu.vn
Điện thoại:   0914.231.721

 
Bà NGUYỄN THỊ THẢO NY

Chuyên viên
Email:   nyntt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0983.557.513

  Ông NGUYỄN NHƯ MINH

Chuyên viên
Email:   minhnn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.638.273

Bà LƯƠNG MINH ANH

Phó phòng
Email:   anhlm@donga.edu.vn
Điện thoại:   0943.798.287

  Ông NGUYỄN HỒNG PHÚC

Chuyên viên
Email:   phucnh.pc@donga.edu.vn
Điện thoại: 0935.477.563

Bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG

Chuyên viên

Email:   trangntm.dbcl@donga.edu.vn
Điện thoại:   01667.831.890