THÔNG TIN TUYỂN SINH
Quyết định danh sách trúng tuyển bổ sung thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017 - 18/08/2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung

trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, Ngành Quản trị kinh doanh,

Đợt 1- Năm 2017 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đông Á trên cơ sở trường Cao đẳng Đông Á;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-BGDĐT ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc cho phép Trường Đại học Đông Á đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-ĐHĐA ngày 10/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 07/03/2017 của Bộ GD & ĐT về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-ĐHĐA ngày 12/07/2017 của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh thạc sĩ Trường Đại học Đông Á về việc phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-ĐHĐA ngày 12/07/2017 của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh thạc sĩ Trường Đại học Đông Á về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh, Đợt 1- Năm 2017

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-ĐHĐA ngày 11/08/2017 của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh thạc sĩ Trường Đại học Đông Á về việc thay đổi phương án xác định điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017

Xét đề nghị của Khoa Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 09 (chín) thí sinh trúng tuyển bổ sung kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017, ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đông Á. (Danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ có trách nhiệm triệu tập thí sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Điều 3. Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh, trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);                                                                Đã ký

- BGH (để chỉ đạo);                                                                                                         

- Lưu: VT, SĐH.                                                                    TS. Dương Tấn Diệp

 XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG Ở ĐÂY!!!

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định thay đổi phương án trúng tuyển thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đợt 1 năm 2017
 • Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh, đợt 1 năm 2017
 • Quyết định phương án trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017
 • Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2017
 • Lịch thi tuyển sinh thạc sỹ Quản trị kinh doanh 2017
 • Lịch ôn tập thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017
 • Hồ sơ tuyển sinh thạc sỹ
 • Thông báo tuyển sinh thạc sỹ quản trị kinh doanh 2017
 • Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ QTKD đợt 2 năm 2016
 • Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sỹ QTKD - Đợt 2/2016
 • Thông báo lịch thi và hiệu lệnh thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Thông báo lịch học ôn tập kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi Thạc sĩ QTKD đợt 1 năm 2016
 • Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ kinh doanh đợt 2/2016
 • Điểm thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD_đợt 1/2016
 • Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh_đợt 1/2016