THÔNG TIN TUYỂN SINH
Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2017 - 09/06/2017

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Điểm thi: Đại học Đông Á      
 
 
                                                                   Đà nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2017
                     
DANH SÁCH ĐIỂM THI
KỲ THI TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 
NĂM 2017
                     
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Điểm thi
KTVM
(môn cơ sở ngành)
Điểm thi
Quản trị học (môn cơ bản ngành)
Tổng điểm
môn cơ sở + môn cơ bản ngành 

Điểm thi
Ngoại ngữ

(Thang điểm 100)

1 BM1722 Trần Văn Sơn 10/11/1979 Nam Quảng Ngãi 8 8,25 16,25 87,5
2 BM1714 Nguyễn Hoài Nam 10/12/1977 Nam Quảng Ngãi 8,75 7,25 16 92,5
3 BM1724 Ngô Văn Thanh 16/6/1969 Nam Quảng Ngãi 8,75 7,25 16 78,75
4 BM1703 Huỳnh Minh Đào 15/4/1981 Nam Quảng Ngãi 8,75 7 15,75 87,5
5 BM1707 Nguyễn Thế Hùng 5/3/1978 Nam Bình Định 8,75 7 15,75 83,75
6 BM1710 Phạm Thị Lài 8/1/1992 Nữ Quảng Ngãi 8,75 7 15,75 85
7 BM1721 Nguyễn Thanh Sang 14/9/1978 Nam Quảng Ngãi 8,5 7,25 15,75 86,25
8 BM1743 Nguyễn Viết Thị Việt  Tín  2/8/1084 Nữ Quảng Nam 7,75 8 15,75 80
9 BM1706 Nguyễn Thanh Huệ 12/12/1977 Nam Quảng Ngãi 8,25 7,25 15,5 Miễn Ngoại ngữ
10 BM1726 Nguyễn Trường Tiền 2/9/1985 Nam Quảng Ngãi 8,25 7,25 15,5 85
11 BM1752 Trần Đình Định 3/2/1986 Nam Đà Nẵng 8 7,25 15,25 80
12 BM1716 Phạm Thanh Ngọc 5/6/1976 Nam Quảng Ngãi 7,5 7,5 15 82,5
13 BM1720 Phạm Thị Kiều Quyên 8/11/1988 Nữ Quảng Ngãi 7,5 7,5 15 82,5
14 BM1723 Trần Vũ Tân 9/8/1985 Nam Quảng Ngãi 8 7 15 85
15 BM1705 Phạm Đình Dũng 10/3/1984 Nam Quảng Ngãi 7,75 7 14,75 93,75
16 BM1725 Trần Quốc Thể 9/12/1986 Nam Quảng Ngãi 8,25 6,5 14,75 78,75
17 BM1731 Lê Thị Thanh  Tuyền  20/6/1987 Nữ Đà Nẵng 7,75 7 14,75 80
18 BM1719 Nguyễn Chí Duy Minh Phụng  2/11/1984 Nam Quảng Ngãi 7,5 7 14,5 91,25
19 BM1736 Võ Thành  Phương  1/5/1971 Nam Quảng Nam 8 6,5 14,5 81,25
20 BM1702 Võ Năng Chuyên 22/8/1986 Nam Quảng Ngãi 7,75 6,5 14,25 82,5
21 BM1711 Lâm 5/8/1969 Nam Quảng Ngãi 7,25 7 14,25 86,25
22 BM1712 Nguyễn Thị Lành 20/2/1988 Nữ Quảng Ngãi 7 7,25 14,25 92,5
23 BM1740 Trần Thị Ngọc  Bích  22/4/1981 Nữ Đà Nẵng 7,75 6,5 14,25 85
24 BM1733 Nguyễn  Nhượng  28/6/1965 Nam Gia Lai 8,25 6 14,25 76,25
25 BM1704 Hồ Viết Diệp 12/5/1978 Nam Quảng Nam 7 7 14 Miễn Ngoại ngữ
26 BM1715 Hoàng Triệu Nghĩa  1/1/1968 Nam Quảng Ngãi 7 7 14 81,25
27 BM1751 Mai Quốc  Đạt 2/10/1986 Nam Đà Nẵng 7,25 6,75 14 80
28 BM1750 Hồ Minh  Phụng  12/4/1978 Nam Quảng Nam, 7,75 6,25 14 80
29 BM1728 Đỗ Ngọc  Diện 12/9/1989 Nam Quảng Ngãi 6,25 7,5 13,75 75
30 BM1754 Nguyễn Hồng Lĩnh 30/6/1976 Nam Quảng Nam 7,75 6 13,75 81,25
31 BM1727 Phạm Đình Tuấn 12/3/1982 Nam Quảng Ngãi 6 7,5 13,5 70
32 BM1755 Trần Oanh 8/6/1975 Nam Quảng Nam 7,5 6 13,5 73,75
33 BM1748 Nguyễn Văn  Anh  9/10/1974 Nam Sơn La 7,75 5,75 13,5 81,25
34 BM1730 Võ Thị Cẩm  Nhung  1/10/1991 Nữ Đà Nẵng 7 6,5 13,5 80
35 BM1713 Đào Ngọc Nam 24/11/1977 Nam Quảng Ngãi 7 6,25 13,25 58,75
36 BM1734 Phan Xuân  Phước  30/10/1988 Nam Quảng Nam 7,5 5,75 13,25 82,5
37 BM1742 Nguyễn Tấn  Trọng  16/9/1980 Nam Đà Nẵng 7,75 5,5 13,25 76,25
38 BM1744 Huỳnh Thị  Phượng  20/11/1973 Nữ Quảng Nam 7,75 5,25 13 77,5
39 BM1746 Phan Đình  Trúc  1/1/1975 Nam Quảng Nam 7,25 5,75 13 77,5
40 BM1777 Nguyễn Thanh Hải 22/11/1978 Nam Quảng Nam 7,75 5,25 13 78,75
41 BM1765 Ngô Đắc Bin 6/11/1991 Nam Thừa Thiên Huế 6,75 6 12,75 76,25
42 BM1758 Nguyễn Thành Long 1/6/1990 Nam Quảng Nam 7 5,75 12,75 71,25
43 BM1739 Nguyễn Thị Kim  Chung  19/11/1980 Nữ Quảng Nam 6 6,75 12,75 81,25
44 BM1753 Dương Thị Kim Huệ 18/3/1985 Nữ Quảng Nam 7 5,75 12,75 80
45 BM1737 Nguyễn Thị Mỹ  Lộc  2/12/1981 Nữ Đà Nẵng 7,75 5 12,75 80
46 BM1769 Hồ Khá 30/5/1985 Nam Quảng Nam 7 5,5 12,5 72,5
47 BM1770 Trần Thị Cẩm Thanh 1/10/1983 Nam Quảng Nam 7,5 5 12,5 72,5
48 BM1749 Hồ Văn  Cường  12/1/1982 Nam Nghệ An 7,5 5 12,5 82,5
49 BM1732 Ngô Thanh  Hoàng  1/1/1982 Nam Đà Nẵng 6,5 6 12,5 83,73
50 BM1738 Võ Đồng  Tâm  22/04/1988 Nam Đà Nẵng 7,5 5 12,5 82,5
51 BM1701 Chu Thị An 1/11/1984 Nữ Quảng Ngãi 6,25 6 12,25 Miễn Ngoại ngữ
52 BM1762 Hồ Viết Kiệm 31/12/1986 Nam Quảng Nam 7,25 5 12,25 73,75
53 BM1760 Phạm Thị Phong Phú 8/6/1987 Nữ Đà Nẵng 6,5 5,75 12,25 Miễn Ngoại ngữ
54 BM1756 Nguyễn Thị Diễm Phương 1/2/1981 Nữ Quảng Trị 7,25 5 12,25 72,5
55 BM1750 Nguyễn Tấn Sinh 1/12/1988 Nam Quảng Nam 7,25 5 12,25 73,75
56 BM1747 Trần Thị Thanh Tiến 10/10/1978 Nữ Quảng Nam 7,25 5 12,25 Miễn Ngoại ngữ
57 BM1755 Võ Quốc Thành 5/4/1994 Nam Đà Nẵng 7,25 5 12,25 Miễn Ngoại ngữ
58 BM1759 Nguyễn Duy 21/8/1979 Nam Quảng Nam 7 5 12 67,5
59 BM1766 Lê Kiều Mỹ Phương 28/9/1986 Nữ Quảng Nam 7 5 12 73,75
60 BM1768 Lê Đình Tấn 3/7/1976 Nam Quảng Nam 7 5 12 73,75
61 BM1776 Phạm Phú Cường  27/5/1992 Nam Quảng Trị 6,75 5 11,75 77,5
62 BM1753 Võ Hữu Phúc 30/6/1981 Nam Quảng Nam 6,5 5 11,5 72,5
63 BM1761 Nguyễn Tấn Sơn 14/8/1986 Nam Quảng Nam 6,5 5 11,5 71,25
64 BM1754 Nguyễn Thành Tâm 17/9/1985 Nam Quảng Nam 5,5 5 10,5 73,75
65 BM1741 Nguyễn Thị Tuyết  Nhung  24/4/1984 Nữ Đà Nẵng 5,25 5,25 10,5 78,75
66 BM1763 Nguyễn Văn Năm 10/8/1984 Nam Quảng Nam 5 5,25 10,25 66,25
67 BM1757 Lê Nguyễn Viết Thanh 30/1/1982 Nam Quảng Nam 5 5 10 70
                                                                                                       TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
       

                                                                                               (Đã ký)

 

                              

                     
                 
                            

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định danh sách trúng tuyển bổ sung thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017
 • Quyết định thay đổi phương án trúng tuyển thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đợt 1 năm 2017
 • Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh, đợt 1 năm 2017
 • Quyết định phương án trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017
 • Lịch thi tuyển sinh thạc sỹ Quản trị kinh doanh 2017
 • Lịch ôn tập thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017
 • Hồ sơ tuyển sinh thạc sỹ
 • Thông báo tuyển sinh thạc sỹ quản trị kinh doanh 2017
 • Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ QTKD đợt 2 năm 2016
 • Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sỹ QTKD - Đợt 2/2016
 • Thông báo lịch thi và hiệu lệnh thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Thông báo lịch học ôn tập kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi Thạc sĩ QTKD đợt 1 năm 2016
 • Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ kinh doanh đợt 2/2016
 • Điểm thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD_đợt 1/2016
 • Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh_đợt 1/2016