THÔNG TIN TUYỂN SINH
Lịch thi tuyển sinh thạc sỹ Quản trị kinh doanh 2017 - 09/05/2017

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                          Đà Nẵng, ngày 9 tháng 5 năm 2017

 

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI

Kỳ thi tuyển sinh Đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Khóa thi ngày 20&21/05/2017

 

Buổi thi

Giờ thi

Nội dung

Hiệu lệnh

(Trống)

Chiều

20/05/2017

Thứ Bảy

1300

Cán bộ coi thi tập trung tại phòng Hội đồng thi

 

Thí sinh có mặt tại phòng thi

1330

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi dài + 3 tiếng

1345

Nhận đề thi

 

1355

Bóc và phát đề thi

3 tiếng

1400

Bắt đầu làm bài thi Môn thi 1: Kinh tế vi mô

 (150 phút)

1 tiếng

1615

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

1 tiếng

1630

Thu bài thi

1 hồi dài + 6 tiếng

Sáng

21/05/2017

Chủ nhật

0700

Cán bộ coi thi tập trung tại phòng Hội đồng thi

 

Thí sinh có mặt tại phòng thi

0730

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi dài + 3 tiếng

0745

Nhận đề thi

 

0755

Bóc và phát đề thi

3 tiếng

0800

Bắt đầu làm bài thi Môn thi 2: Quản trị học

(150 phút)

1 tiếng

1015

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

1 tiếng

1030

Thu bài thi

1 hồi dài + 6 tiếng

Chiều

21/05/2017

Chủ nhật

1300

Cán bộ coi thi tập trung tại phòng Hội đồng thi

 

Thí sinh có mặt tại phòng thi

1330

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi dài + 3 tiếng

1345

Nhận đề thi

 

1355

Bóc và phát đề thi

3 tiếng

1400

Bắt đầu làm bài thi Môn thi 3: Tiếng Anh

(120 phút)

1 tiếng

1545

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

1 tiếng

1600

Thu bài thi

1 hồi dài + 6 tiếng

 

* Phòng thi: 315; 313 & 322

Nơi nhận:                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để chỉ đạo);                                                    TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

- HĐTS                                                                                                            (Đã ký)

- Các phòng ban;                                  

- Các khoa, Trung tâm;                                                                   

- Lưu: VT, SĐH                                                                

 

                                                                                           

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định danh sách trúng tuyển bổ sung thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017
 • Quyết định thay đổi phương án trúng tuyển thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đợt 1 năm 2017
 • Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh, đợt 1 năm 2017
 • Quyết định phương án trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017
 • Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2017
 • Lịch ôn tập thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017
 • Hồ sơ tuyển sinh thạc sỹ
 • Thông báo tuyển sinh thạc sỹ quản trị kinh doanh 2017
 • Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ QTKD đợt 2 năm 2016
 • Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sỹ QTKD - Đợt 2/2016
 • Thông báo lịch thi và hiệu lệnh thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Thông báo lịch học ôn tập kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi Thạc sĩ QTKD đợt 1 năm 2016
 • Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ kinh doanh đợt 2/2016
 • Điểm thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD_đợt 1/2016
 • Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh_đợt 1/2016