THÔNG TIN TUYỂN SINH
Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ QTKD đợt 2 năm 2016 - 30/09/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 407 /QĐ-ĐHĐA

Đà Nẵng, ngày  30  tháng  09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh Đợt 2 năm 2016

 

                             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Đông Á trên cơ sở trường Cao đẳng Đông Á;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-BGDĐT ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc cho phép Trường Đại học Đông Á đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-ĐHĐA ngày 20/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 - năm 2016;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2016 của Trường Đại học Đông Á, chuyên ngành Quản trị kinh doanh như sau:

Thí sinh đủ điểm trúng tuyển nếu đạt các điều kiện sau đây:

             a) Tổng điểm môn cơ bản và cơ sở  12,5 điểm. Trong đó, mỗi môn cơ sở đạt 7,0 điểm trở lên; môn chủ chốt đạt 5.5 điểm trở lên

             b) Điểm môn Tiếng Anh phải đạt 50 điểm trở lên.

Điều 2. Trưởng Ban đào tạo Sau đại học, trưởng các đơn vị, thí sinh, các cá nhân trong và ngoài Trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

- Như Điều 2 (để thực hiện)

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

- BGH (để chỉ đạo);                                                                                                         

- Lưu: VT, SĐH                                                                                        

                                                                                                                          TS. Dương Tấn Diệp


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Lịch ôn tập thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017
 • Hồ sơ tuyển sinh thạc sỹ
 • Thông báo tuyển sinh thạc sỹ quản trị kinh doanh 2017
 • Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sỹ QTKD - Đợt 2/2016
 • Thông báo lịch thi và hiệu lệnh thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Thông báo lịch học ôn tập kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi Thạc sĩ QTKD đợt 1 năm 2016
 • Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ kinh doanh đợt 2/2016
 • Điểm thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD_đợt 1/2016
 • Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh_đợt 1/2016