Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Khoa SĐH - 16/07/2016

 

 

    Trưởng khoa: TS. Bùi Văn Viễn
    -   Tổ chức, nhân sự,
    -   Quy hoạch, hoạch định chiến lược phát triển đào tạo sau đại học,
    -   Đào tạo Thạc sĩ,
    -   Tiến độ kế hoạch, chương trình đào tạo.
    -   Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ,
    -   Văn bản, quy chế học vụ về đào tạo,
    -   Tin học hóa công tác đào tạo sau đại học.

    Lý lịch khoa học: Bùi Văn Viễn
    Điện thoại : 0908960123
    E-mail: vienbv@donga.edu.vn

         


 


     Chuyên viên: ThS. Vũ Thị Hạnh Dung
    -   Thực hiện thủ tục liên quan đến học vụ (hợp đồng giảng viên, chương trình học, tiến độ học tập vv..)
    -   Tiếp nhận các yêu cầu của Giảng viên, học viên
    -   Cập nhật thông tin liên quan trên Website Ban đào tạo SĐH
    Điện thoại: 0905834486
    E-mail: dungvth@donga.edu.vn

 

 

 


 
   
     

 


<<<