Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Khoa SĐH - 16/07/2016

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SAU ĐẠI HỌC

TT

Họ và Tên

Học vị/ Học hàm

Chuyên ngành

Chức vụ

1

Nguyễn Thế Tràm

PGS.TS

Kinh tế

Trưởng khoa

2

Bùi Văn Viễn

TS

Hành chính công

Phó khoa

3

Hoa Hữu Lân

PGS.TS 

Kinh tế đối ngoại

Giảng viên

4

Phạm Hảo

PGS.TS

Kinh tế đối ngoại

Giảng viên

5

Lưu Ngọc Trịnh

PGS.TS

Kinh tế học

Giảng viên

6

Nguyễn Hữu Nguyên Xuân

TS

Kinh tế

Giảng viên

7

Hoa Hữu Cường

TS

Kinh tế đối ngoại

Giảng viên

8

Vũ Thị Hạnh Dung

ThS

Quản trị kinh doanh quốc tế

Giáo vụ

 


<<<