Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Ban SĐH - 16/07/2016

 

    Trưởng Ban: TS. Nguyễn Hữu Tuấn Huy.
    -   Tổ chức, nhân sự,
    -   Quy hoạch, hoạch định chiến lược phát triển đào tạo sau đại học,
    -   Đào tạo Thạc sĩ,
    -   Tiến độ kế hoạch, chương trình đào tạo.
    -   Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ,
    -   Văn bản, quy chế học vụ về đào tạo,
    -   Tin học hóa công tác đào tạo sau đại học.
    Điện thoại : 0905397554
    E-mail: huynht@donga.edu.vn


 

     Chuyên viên: ThS. Vũ Thị Hạnh Dung
     -   Tiếp nhận tất cả văn thư, yêu cầu giải quyết công việc từ ngoài trường, Ban giám hiệu, Phòng Ban, Khoa, ...
     -   Rà soát tất cả các văn bản phát hành từ Ban Đào tạo SĐH trước khi trình lãnh đạo Ban ký ban hành.
    -   Thực hiện thủ tục liên quan đến học vụ (hợp đồng giảng viên, chương trình học, tiến độ học tập vv..)
    -   Tiếp nhận các yêu cầu của Giảng viên, học viên trinh Lãnh đạo Ban giải quyết
    -   Cập nhật thông tin liên quan đến Ban đào tạo SĐH lên Website 
    -   Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
    Điện thoại: 0905834486
    E-mail: dungvth@donga.edu.vn


 

    Chuyên viên: Phan Thị Công
    -   Công tác tuyển sinh.
    -   Cập nhật thông tin truyền thông tuyển sinh trên website
    -   Chịu trách nhiệm về thông tin tuyển sinh bên ngoài (bao gồm báo chí, băng rôn vv..)
    -   Đăng tải các bài viết trên web  
    -   Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
    Điện thoại: 01695309819
    E-mail: congpt@donga.edu.vn


 

    Chuyên viên: Phan Thị Đông Nguyệt
    -   Hỗ trợ công tác nhập học và tuyển sinh tại chỗ,
    -   Cập nhật và chăm sóc học viên đang ký online,
    -   Phụ trách tài chính, thanh toán vv..
    -   Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
    Điện thoại: 0905448020
    E-mail: nguyetptd@donga.edu.vn

 


<<<