THÔNG TIN LUẬN VĂN
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN - 27/06/2017

  

         

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

             KHOA SAU ĐẠI HỌC                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                              

 

                                                                    Tp. Đà Nẵng, ngày . . . . tháng . . . . năm 20.. .

 

                                    ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

(Học viên nộp phiếu này kèm theo đề cương luận văn cho Khoa đào tạo )

 

Họ tên học viên:..................................................................... MSHV: ....................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................ Nơi sinh:..................................

Ngành:...................................................................................... Khóa:.......................................

Tên đề tài luận văn:...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Giảng viên hướng dẫn :.............................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

Ý kiến của Giảng viên hướng dẫn                          Học viên đăng ký                                        (Họ tên và chữ ký)                                                              (Họ tên và chữ ký)

                                                                               

 

 

    

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017)
  • Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học Đông Á
  • THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP QK15M1.1 (2015-2017)