THÔNG TIN LUẬN VĂN
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017) - 19/06/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 205 /QĐ-ĐHĐA

        Đà Nẵng, ngày  10 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đông Á;

Căn cứ Điều 11, Chương II của “Điều lệ trường đại học” được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-BGDĐT ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Đông Á đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 4925/BGDĐT-KHTC ngày 23/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-ĐHĐA ngày 29/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh Đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng Khoa Sau đại học.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017) gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017) theo các văn bản quy định hiện hành của nhà trường và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG       

- Như điều 3 (để thực hiện);                                                                  (Đã ký)

- Lưu: VT, Khoa SĐH.                                                               TS. Dương Tấn Diệp

 

 

                                                                                 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 1 (2015-2017)

(Ban hành theo Quyết định số      /QĐ-ĐHĐA ngày    tháng     năm 2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á).

 

STT

Họ và tên
(học hàm, học vị)

Đơn vị

Nhiệm vụ trong hội đng

1.  

TS. Trần Ngọc Sơn

Hiệu trưởng trường TC nghề ASEAN

Chủ tịch

2.  

TS. Nguyễn Ngọc Tuyên

Phụ trách cơ sở Gia Lai Đắc Lăk, trường Đại học Đông Á

Ủy viên

3.  

TS.  Nguyễn Hữu Nguyên Xuân

Khoa SĐH, Trường Đại học Đông Á

Thư ký

 

Danh sách gồm 3 người.                                                                                

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                   

 

                                                                                               TS. Dương Tấn Diệp

 

 

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
  • Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học Đông Á
  • THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP QK15M1.1 (2015-2017)