THÔNG TIN LUẬN VĂN
Economic Goals Ranking Approach Incomparative Analysis of Economic Systems - 19/05/2016

Economic Goals Ranking Approach Incomparative Analysis of Economic Systems

                                               Katkov, Alexander. Global Journal of Business Research8.1 (2014): 99-108.

ABSTRACT. 

Three main economic systems that have coexisted during...of limited economic resources. Each of them is pursuing the same major economic goals...

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
  • QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017)
  • Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học Đông Á
  • THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP QK15M1.1 (2015-2017)