THÔNG TIN CHUNG
Lịch học học kỳ I lớp thạc sĩ QTKD khóa 2017-2019 (MBA17.1)

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Đà Nẵng, ngày 17 tháng 08 năm 2017          

                                                         
THÔNG BÁO 
LỊCH HỌC HỌC KỲ I LỚP THẠC SĨ KHÓA 2017-2019

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT

Tên học phần

Tổng số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Tiếng Anh 1

2

Ngày 19 & 20/08/2017

Ngày 26/08/2017

TS. Dương Bạch Nhật

2

Triết học

4

Ngày 09 & 10/09/2017

Ngày 16 & 17/09/2017

Ngày 23 & 24/09/2017 

PGS.TS. Lê Hữu Ái

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

3

Ngày 30/09 & 01/10/2017

Ngày 07 & 08/10/2017 

PGS.TS. Lê Văn Huy

 

 Thi kết thúc học phần

đợt 1, học kỳ I

 

Ngày 14 - 15/10/2017

 

 

Tiếng Anh 1

 

 Sáng 14/10/2017 (8h00)

 

 

 Triết học

 

 Chiều 14/10/2017 (14h00)

 

 

 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

 

Sáng 15/10/2017 (8h00)

 

4

Thống kê kinh doanh

2

Ngày 21 & 22/10/2017

Ngày 28/10/2017 

TS. Lê Dân

5

Kinh doanh quốc tế

2

Ngày 04 & 05/11/2017

Ngày 11/11/2017 

TS. Nguyễn Trung Kiên

6

Kinh tế lượng nâng cao

3

Ngày 18 & 19/11/2017

Ngày 25 & 16/11/2017 

TS. Hoàng Triệu Huy

7

Quản trị nguồn nhân lực

3

Ngày 02 & 03/12/2017

Ngày 09 & 10/12/2017 

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

 

 Thi kết thúc học phần

đợt 2, học kỳ I

 

Ngày 16 - 17/12/2017

 

 

 Thống kê kinh doanh

 

 Sáng 16/12/2017 (8h00)

 

 

 Kinh doanh quốc tế

 

 Chiều 16/12/2017 (14h00)

 

 

 Kinh tế lượng nâng cao

 

 Sáng 17/12/2017 (8h00)

 

 

  Quản trị nguồn nhân lực

 

 Chiều 17/12/2017 (14h00)

 

      
                                                                         KHOA SAU ĐẠI HỌC

 


Thông tin liên quan Ðăng ký tham gia

  

Thông tin liên quan

  • Lịch học học kỳ III lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • Lịch học Học kỳ II lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”
  • Lớp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 1 – Những Hoạt Động Đầu Tiên & Niềm Hi Vọng