THÔNG TIN CHUNG
Lịch học học kỳ III lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)

 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Đà Nẵng, ngày   15  tháng  06  năm 2017          

                                                         
THÔNG BÁO 
LỊCH HỌC HỌC KỲ III LỚP THẠC SĨ KHÓA 2016-2018_MBA16.2

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT

Tên học phần

Tổng số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Quản trị sản xuất

2

Ngày 17 & 18/06/2017

Ngày 24 & 25/06/2017 

TS. Lê Thị Minh Hằng

2

Hành vi tổ chức

3

Ngày 01 & 02/07/2017

Ngày 08 & 09/07/2017 

TS. Trương Văn Sinh

3

Nghệ thuật lãnh đạo

2

Ngày 15 & 16/07/2017

Ngày 22 & 23/07/2017 

TS. Trương Văn Sinh

 

 Thi kết thúc học phần

đợt 1, học kỳ III

 

 Ngày 29 & 30/07/2017

 

 

Quản trị sản xuất

 

 Sáng 29/07/2017 (8h00)

 

 

 Hành vi tổ chức

 

 Chiều 29/07/2017 (14h00)

 

 

Nghệ thuật lãnh đạo

 

 Sáng 30/07/2017 (8h00)

 

4

Quản trị rủi ro

2

Ngày 05 & 06/08/2017

Ngày 12 & 13/08/2017 

TS. Nguyễn Thị Giang

5

Quản trị chất lượng

3

Ngày 19 & 20/08/2017

Ngày 26 & 27/08/2017 

TS. Hoa Hữu Cường

6

Quản trị chuỗi cung ứng

2

Ngày 02 & 03/09/2017

Ngày 09 & 10/09/2017 

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

 

 Thi kết thúc học phần

đợt 2, học kỳ III

 

 Ngày 16 - 17/09/2017

 

 

Quản trị rủi ro

 

 Chiều 16/09/2017 (14h00)

 

 

 Quản trị chất lượng

 

 Sáng 17/09/2017 (8h00)

 

 

 Quản trị chuỗi cung ứng

 

 Chiều 17/09/2017 (14h00)

 

                                                                                 KHOA SAU ĐẠI HỌC

 


Thông tin liên quan Ðăng ký tham gia

  

Thông tin liên quan

  • Lịch học học kỳ I lớp thạc sĩ QTKD khóa 2017-2019 (MBA17.1)
  • Lịch học Học kỳ II lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”
  • Lớp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 1 – Những Hoạt Động Đầu Tiên & Niềm Hi Vọng