THÔNG TIN CHUNG
Lịch học Học kỳ II lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)

 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2017          

                                                         
THÔNG BÁO 
LỊCH HỌC HỌC KỲ II LỚP THẠC SĨ KHÓA 2016-2018 _MBA16.2

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT

Tên học phần

Tổng số

tín chỉ

Thời gian

Giảng viên

1

Quản trị Marketing

2

Ngày 25 & 26/02/2017

Ngày 15/04/2017 

TS. Nguyễn Xuân Lãn

2

Tiếng Anh 2

3

Ngày 18 & 19/03/2017

Ngày 25 & 26/03/2017 

TS. Dương Bạch Nhật

3

Quản trị Thương hiệu

2

Ngày 16/04/2017

Ngày 22 & 23/04/2017 

PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương

 

 Thi kết thúc học phần

đợt 1, học kỳ II

 

 Ngày 06 – 07/05/2016

 

 

Tiếng Anh 2

 

 Sáng 06/05/2016 (8h00)

 

 

 Quản trị Marketing

 

 Chiều 06/05/2016 (14h00)

 

 

 Quản trị Thương hiệu

 

 Sáng 07/05/2016 (8h00)

 

4

Quản trị tài chính

2

Ngày 25 & 26/02/2017

Ngày 15/04/2017 

TS. Đoàn Thị Liên Hương

5

Quản trị chiến lược

3

Ngày 18 & 19/03/2017

Ngày 25 & 26/03/2017 

TS. Võ Quang Trí

6

Kế toán quản trị

2

Ngày 25 & 26/02/2017

Ngày 15/04/2017 

PGS.TS. Hoàng Tùng

7

Quản trị dự án

3

Ngày 18 & 19/03/2017

Ngày 25 & 26/03/2017 

TS. Phạm Anh Đức

 

 Thi kết thúc học phần

đợt 2, học kỳ II

 

 Ngày 21 – 22/01/2016

 

 

 Quản trị tài chính

 

 Sáng 21/01/2016 (8h00)

 

 

 Quản trị chiến lược

 

 Chiều 21/01/2016 (14h00)

 

 

 Kế toán quản trị

 

 Sáng 22/01/2016 (8h00)

 

 

  Quản trị dự án

 

 Chiều 22/01/2016 (14h00)

 

                                                                                   KHOA SAU ĐẠI HỌC

 


Thông tin liên quan Ðăng ký tham gia

  

Thông tin liên quan

  • Lịch học học kỳ I lớp thạc sĩ QTKD khóa 2017-2019 (MBA17.1)
  • Lịch học học kỳ III lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”
  • Lớp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 1 – Những Hoạt Động Đầu Tiên & Niềm Hi Vọng