THÔNG TIN CHUNG
Thông báo lịch thi đợt 2, Học kỳ 2, lớp thạc sĩ QTKD khóa 2 (2016-2018)


THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đợt 2 - Hk II

Trình độ Thạc sĩ khóa 2 (2016-2018)

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ kế hoạch đào tạo và Lịch giảng dạy lớp đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 2 (2016-2018), chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đông Á thông báo lịch thi kết thúc học phần đợt 2 của HKII như sau:

 

 

TT

Học phần thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

Số học viên thi

Ngày thi

 

Giờ thi

1

Hành vi

tổ chức

Tự luận

90 phút

17

Sáng 20/08/2017

8h00

2

Quản trị

 Sản xuất

Tự luận

90 phút

17

Sáng 20/08/2017

10h00

3

Nghệ thuật lãnh đạo

Tự luận

90 phút

17

Chiều 20/08/2017

14h00


- Phòng thi: 322

- Học viên đến trước 15 phút để ổn định phòng thi

- Khi đi thi mang theo thẻ học viên, hoặc chứng minh thư

Nơi nhận:                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                             PHÓ TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC

- Khoa SĐH                                                                                                Đã ký

- Học viên

- Lưu: VT, SĐH                                                                                                      

                                                                                  
 


Thông tin liên quan Ðăng ký tham gia

  

Thông tin liên quan

  • Lịch học học kỳ I lớp thạc sĩ QTKD khóa 2017-2019 (MBA17.1)
  • Lịch học học kỳ III lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • Lịch học Học kỳ II lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”
  • Lớp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 1 – Những Hoạt Động Đầu Tiên & Niềm Hi Vọng