THÔNG TIN CHUNG
Thông báo lịch học tuần 3 tháng 8_Lớp thạc sĩ khóa 4 (2017-2019)

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                         
                                                                                            Đà Nẵng, ngày 16 tháng 08 năm 20167                                                                 
THÔNG BÁO LỊCH HỌC
  MÔN: TIẾNG ANH 1
KHÓA 4 (2015-2017) 

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Tên học phần Tổng số tín chỉ Giảng Viên  Thời gian
 1  TIẾNG ANH 1  2

TS. Dương Bạch Nhật

(01246735975)

19 & 20/08/2017 (Sáng + chiều)

26/08/2017 (Sáng + Chiều)

Phòng học: 113

   Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ Ban đào tạo sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh
* Thời gian học tập trên lớp:
         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30
         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30
         - Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45
* Địa điểm học tập trên lớp:
         - Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp Đà Nẵng


Thông tin liên quan Ðăng ký tham gia

  

Thông tin liên quan

  • Lịch học học kỳ I lớp thạc sĩ QTKD khóa 2017-2019 (MBA17.1)
  • Lịch học học kỳ III lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • Lịch học Học kỳ II lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”
  • Lớp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 1 – Những Hoạt Động Đầu Tiên & Niềm Hi Vọng