THÔNG TIN CHUNG
Thông báo lịch học tuần 2 tháng 12 lớp QK16M1.2 (2016-2018) (ĐN)

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                         
                                                                                            Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2016            


THÔNG BÁO LỊCH HỌC
  Tuần 2 tháng 12 năm 2016
KHÓA 3 (2016-2018) 

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Tên học phần Tổng số tín chỉ Giảng Viên  Thời gian
 1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

trong kinh doanh

 3 TS. Lê Văn Huy

Ngày 17 & 18/12/2016 (P.315)

   Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ Ban đào tạo sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh
* Thời gian học tập trên lớp:
         - Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30 
         - Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30
         - Buổi tối : Bắt đầu từ từ 17h45
* Địa điểm học tập trên lớp:
         Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp Đà Nẵng


Thông tin liên quan Download tài liệu liên quan
 Ðăng ký tham gia

  

Thông tin liên quan

  • Lịch học học kỳ I lớp thạc sĩ QTKD khóa 2017-2019 (MBA17.1)
  • Lịch học học kỳ III lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • Lịch học Học kỳ II lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”
  • Lớp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 1 – Những Hoạt Động Đầu Tiên & Niềm Hi Vọng