CƠ CẤU TỔ CHỨC

  ThS. TRẦN THỊ KIM THOA

Trưởng phòng
Số ĐT:   0989.155.969
E-mail:   thoattk@donga.edu.vn

  ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHÚC

Phó phòng
Số ĐT:   0905.885.485
E-mail:   phucntn@donga.edu.vn

 
  NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

Tổ trưởng
Số ĐT:   0905.454.499
E-mail:   thaontn@donga.edu.vn

  NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

Tổ trưởng
Số ĐT:   0905.888.787
E-mail:   nhanntt@donga.edu.vn

 
LƯƠNG NGUYÊN ANH

Chuyên viên
Số ĐT:   0905.775.816
E-mail:   anhln@donga.edu.vn

  ĐẶNG THỊ THANH XUÂN

Chuyên viên
Số ĐT:   0905.677.289
E-mail:   xuandtt@donga.edu.vn

 
NGUYỄN THỊ LÊ

Tổ trưởng
Số ĐT:   0906.424.446
E-mail:   lent@donga.edu.vn

  TRẦN THỊ DIỄM HẰNG

Chuyên viên
Số ĐT:   0935.445.469
E-mail:   hangttd@donga.edu.vn

 
NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chuyên viên
Số ĐT:   01649.116.204
E-mail:   thuyntt@donga.edu.vn

    BÙI LÊ THANH HẰNG

Chuyên viên
Số ĐT:   0905.186.923
E-mail: hangblt@donga.edu.vn
 
PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG

Nhân viên
Số ĐT:   0935.514.356
E-mail:   phuongpth@donga.edu.vn

  NGUYỄN ĐỨC NGỌC

Lái xe
Số ĐT:   0905.040.555
E-mail:   ngocnd@donga.edu.vn

 
PHẠM THANH HÙNG

Lái xe
Số ĐT:   01694.790.863
E-mail:   hungpt@donga.edu.vn

  PHẠM ÚT

Tổ phó
Số ĐT:   0905.369.864
E-mail:   utp@donga.edu.vn

 
NGUYỄN VĂN MƯỜI

Nhân viên
Số ĐT:   0905.425.573
E-mail:   muoinv@donga.edu.vn

  HUỲNH QUANG SÂM

Nhân viên
Số ĐT:   01223.946.877
E-mail:   samhv@donga.edu.vn

 
  HÀ THÙY NGÂN

Chuyên viên
Số ĐT: 0978.911.289  
E-mail:   nganht@donga.edu.vn

  NGUYỄN XUÂN TÙNG

Nhân viên
Số ĐT:   0976.313.202
E-mail:   tungnx@donga.edu.vn

 
TRƯƠNG NHẬT ĐỊNH

Nhân viên
Số ĐT:   0977.261.353
E-mail:   dinhtn@donga.edu.vn

  HUỲNH THỊ QUY

Nhân viên
Số ĐT:   01215.747.944
E-mail:   quyht@donga.edu.vn

 

Tư vấn trực tuyến