VĂN BẢN
BIỂU MẪU

 

Tìm
Thuyết minh đề tài NCKH cán bộ-giảng viên
Thumbnail

 Mẫu thuyết minh đề tài NCKH cấp trường/khoa dành cho cán bộ/giáo viên (M 02/NCKH-GV)Kích thước File 66 K
Số lần tải về 286
Ngày Sáu 05/03/2013 @ 03:37
Tác giả Phòng khoa học
EMail nckh@donga.edu.vn
  CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Phiếu đăng ký/đề xuất đề tài NCKH_CB/GV
Thumbnail

  Mẫu đăng ký đề tài dành cho CB-GV (M 01/NCKH-GV)Kích thước File 44 K
Số lần tải về 133
Ngày Tư 01/30/2013 @ 09:00
Tác giả Phòng Khoa học
EMail nckh@donga.edu.vn
  CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Biên bản thông qua đề xuất đề tài NCKH
Thumbnail

Mẫu biên bản họp đơn vị để thông qua các đề xuất đề tài NCKH (M 04/NCKH-GV)Kích thước File 37 K
Số lần tải về 130
Ngày CN 12/02/2012 @ 08:56
Tác giả Phòng khoa học
EMail nckh@donga.edu.vn
  CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Dự toán chi tiết kinh phí
Thumbnail

Mẫu dự toán chi tiết kinh phí đề tài cấp trường (M 03/NCKH-GV)Kích thước File 44 K
Số lần tải về 130
Ngày CN 12/02/2012 @ 08:52
Tác giả Phòng khoa học
EMail nckh@donga.edu.vn
  CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

M20b-Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH của CB-GV
Thumbnail

Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cho CB-GV-SV (M 20b/NCKH)Kích thước File 46 K
Số lần tải về 64
Ngày CN 12/02/2012 @ 08:52
Tác giả Phòng Khoa học
EMail nckh@donga.edu.vn
  CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 3  TỚI >