THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐC: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.519929 - 0236.519991
Website:
www.donga.edu.vn - Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail

Phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0236.3519.991 - 3519.929 - 3531.332
Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Trần Tuấn
Nguyễn Thanh Tuyết Hoa
0913.498.067
0903.486.081
tuant.ts@donga.edu.vn
hoantt.ts@donga.edu.vn
Khoa Quản trị
Điện thoại: 0236.3532.014
Nguyễn Thị Tố Châu
Trần Thị Trang Châu
Trần Thị Thùy Dung
Ngô Thị Sa Ly
0913.458.360
01289.064.998
0905.030.013
0905.221.019
chauntt@donga.edu.vn
chauttt@donga.edu.vn
dungttt@donga.edu.vn
lynts@donga.edu.vn