LIÊN HỆ

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.519929 - 0236.519991
Website: www.donga.edu.vn - Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Ban tư vấn tuyển sinh:

Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail

Phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0236.3519.991 - 3519.929 - 3531.332
Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Trần Tuấn
Nguyễn Thanh Tuyết Hoa
0913.498.067
0903.486.081
tuant.ts@donga.edu.vn
hoantt.ts@donga.edu.vn
Khoa Tài chính - Kế toán
Điện thoại: 02363.828.552
Trương Văn Trí
Nguyễn Châu Thuyên
0934.001.336
0905.241.632
tritv@donga.edu.vn
thuyennc@donga.edu.vn

 

Facebook