Thư viên download

 

Tìm
Phân công hướng dẫn thực tập
Thumbnail

 Kích thước File 34 K
Số lần tải về 5
Ngày Ba 04/16/2013 @ 02:58
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI VỀ VIỆC THỰC TẬP VÀ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP
Thumbnail

 Kích thước File 114 K
Số lần tải về 8
Ngày Ba 02/19/2013 @ 04:31
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

HỘI ĐỒNG KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG
Thumbnail

 Kích thước File 61 K
Số lần tải về 62
Ngày Ba 08/14/2012 @ 11:33
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

HỘI ĐỒNG LỮ HÀNH
Thumbnail

 Kích thước File 34 K
Số lần tải về 49
Ngày Ba 08/14/2012 @ 11:20
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

GIỚI HẠN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TỔNG QUAN DU LỊCH
Thumbnail

 Kích thước File 64 K
Số lần tải về 13
Ngày Năm 07/19/2012 @ 09:19
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 8  TỚI >
Select the search type
 
  • Site
  • Web