Thư viên download

 

Tìm
Quyết định V/v ban hành Hướng dẫn trình bày hình thức khóa luận
Thumbnail

 Kích thước File 209 K
Số lần tải về 3
Ngày Hai 05/28/2018 @ 04:11
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Quy định về hình thức trình bày báo cáo thực tập
Thumbnail

 Kích thước File 209 K
Số lần tải về 9
Ngày Hai 05/28/2018 @ 03:58
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Quy định về trình bày báo cáo tốt nghiệp
Thumbnail

 Kích thước File 191 K
Số lần tải về 21
Ngày Ba 03/20/2018 @ 11:03
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
Thumbnail

 Kích thước File 56 K
Số lần tải về 4
Ngày Năm 01/18/2018 @ 08:15
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Bảng nhận xét sinh viên ở ngoại trú
Thumbnail

 Kích thước File 36 K
Số lần tải về 2
Ngày Năm 01/18/2018 @ 08:10
Tác giả Quản trị chung
EMail thaodtp@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 5  TỚI >