THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo Lịch thi Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 Khoa Điện - 08/12/2017

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018

 

1. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2014 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Điều khiển thủy lực khí nén TD14A1.1 04/12/2017 09H30 501    
DT14A1.1 04/12/2017 09H30 501    
2 Matlab Simulink TD14A1.1 08/12/2017 09H30 101    
DT14A1.1 08/12/2017 09H30 101    
3 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp TD14A1.1 11/12/2017 09H30 501    
DT14A1.1 11/12/2017 09H30 501    
4 Thiết bị cảm biến TD14A1.1 13/12/2017 09H30 501    
DT14A1.1 13/12/2017 09H30 501    
5 Hệ thống thông tin công nghiệp TD14A1.1 14/12/2017 09H30 501    
DT14A1.1 14/12/2017 09H30 501    
6 Vi xử lý – Vi điều khiển TD14A1.1 15/12/2017 09H30 501    
DT14A1.1 15/12/2017 09H30 501    
7 Robot công nghiệp TD14A1.1 18/12/2017 09H30 501    
DT14A1.1 18/12/2017 09H30 501    

 

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Thông tin vi ba VT14A1.1 04/12/2017 09H30 501    
2 Kỹ thuật phát thanh truyền hình VT14A1.1 06/12/2017 09H30 502    
3 Thiết bị cảm biến VT14A1.1 08/12/2017 09H30 501    
4 Kỹ thuật Ănten VT14A1.1 11/12/2017 09H30 501    
5 Thông tin sợi quang VT14A1.1 13/12/2017 09H30 501    
6 Vi xử lý VT14A1.1 15/12/2017 09H30 501    

2. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2015 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử CD15A1.1 04/12/2017 15h30 101    
CD15A1.1. 04/12/2017 15h30 102    
2 Điện tử công suất CD15A1.1 06/12/2017 13H30 501    
CD15A1.1. 06/12/2017 13H30 502    
3 Máy điện CD15A1.1 08/12/2017 13H30 501    
CD15A1.1. 08/12/2017 13H30 502    
4 Năng lượng tái tạo CD15A1.1 11/12/2017 13H30 501    
CD15A1.1. 11/12/2017 13H30 502    
5 Truyền động điện CD15A1.1 13/12/2017 13H30 501    
CD15A1.1. 13/12/2017 13H30 502    
6 Lý thuyết điều khiển tự động CD15A1.1 15/12/2017 13H30 501    
CD15A1.1. 15/12/2017 13H30 502    

3. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2016 - 2020

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Toán xác suất thống kê EE16A1 16/12/2017 07H30 501 502
EE16A2 16/12/2017 07H30 502  
2 Communication 1 EE16A1 07/12/2017 07H30 501 502  
EE16A2 07/12/2017 07H30 502    
3 An toàn điện EE16A1 09/12/2017 07H30 501 502  
EE16A2 09/12/2017 07H30 502    
4 Điện tử ứng dụng EE16A1 12/12/2017 07H30 501 502  
EE16A2 12/12/2017 07H30 502    
5 Kỹ thuật xung - số EE16A1 14/12/2017 07H30 501 502  
EE16A2 14/12/2017 07H30 502    

4. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2017 - 2021

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Autocad Electrical EE17A1 14/12/2017 13H30 101  
CA17A1 14/12/2017 13H30 101  
2 Toán đại số EE17A1 07/12/2017 15H30 501 502  
CA17A1 07/12/2017 15H30 502    
3 Vật lý EE17A1 09/12/2017 15H30 501 502  
CA17A1 09/12/2017 15H30 502    
4 Pháp luật đại cương EE17A1 12/12/2017 15H30 501 502  
CA17A1 12/12/2017 15H30 502    
5 Tin học văn phòng EE17A1 16/12/2017 15H30 101    
CA17A1 16/12/2017 15H30 101    
6 Lý thuyết mạch EE17A1 22/12/2017 15H30 501 502  
CA17A1 22/12/2017 15H30 502    

5. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2017 - 2021

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Vẽ kỹ thuật AE17A1 12/12/2017 15H30 501 502
AE17A2 12/12/2017 15H30 503 504
2 Toán đại số AE17A1 07/12/2017 15H30 503 504  
AE17A2 07/12/2017 15H30 505 506  
3 Vật lý AE17A1 09/12/2017 15H30 503 504  
AE17A2 09/12/2017 15H30 505 506  
4              
           
5 Tin học văn phòng AE17A1 14/12/2017 15H30 101    
AE17A2 14/12/2017 15H30 101    

6. BẬC CAO ĐẲNG 3 NĂM _ KHOÁ HỌC: 2015 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
               
2 Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử CD15B1.1 04/12/2017 15h30 101    
3 Điện tử công suất CD15B1.1 06/12/2017 13H30 502    
4 Máy điện CD15B1.1 08/12/2017 13H30 502    
5 Truyền động điện CD15B1.1 13/12/2017 13H30 502    
6 Lý thuyết điều khiển tự động CD15B1.1 15/12/2017 13H30 502    
7 Vi xử lý - Vi điều khiển CD15B1.1 15/12/2017 09H30 501    
8 Tư tưởng Hồ Chí Minh CD15B1.1 18/12/2017 13H30 501    
9 Triết học Mác Lê Nin CD15B1.1 19/12/2017 13H30 504    

7. BẬC CAO ĐẲNG 3 NĂM _ KHOÁ HỌC: 2016 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Toán xác suất thống kê EE16G1 06/12/2017 07H30 502  
2 Communication 1 EE16G1 07/12/2017 07H30 502    
3 An toàn điện EE16G1 09/12/2017 07H30 502    
4 Điện tử ứng dụng EE16G1 12/12/2017 07H30 502    
5 Kỹ thuật xung - số EE16G1 14/12/2017 07H30 502    

 

8. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2018 - TỰ ĐỘNG, ĐIỆN TỬ

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Hệ thống thông tin công nghiệp EE16A211 06/12/2017 18H00 502  
EE16A211. 06/12/2017 18H00 502  
EE16A221 06/12/2017 18H00 502  
EE16A221. 06/12/2017 18H00 502  
EE16A221.. 06/12/2017 18H00 502  
2 English 4 EE16A211 08/12/2017 18H00 514  
EE16A211. 08/12/2017 18H00 514  
EE16A221 08/12/2017 18H00 514  
EE16A221. 08/12/2017 18H00 514  
EE16A221.. 08/12/2017 18H00 514  
3 Tin học văn phòng (KTV) EE16A211 10/12/2017 7H30 101  
EE16A211. 10/12/2017 7H30 101  
EE16A221 10/12/2017 7H30 101  
EE16A221. 10/12/2017 7H30 101  
EE16A221.. 10/12/2017 7H30 101  
4 Máy điện (Chuyển đổi) EE16A211 10/12/2017 9H30 502  
EE16A211. 10/12/2017 9H30 502  
EE16A221 10/12/2017 9H30 502  
EE16A221. 10/12/2017 9H30 502  
EE16A221.. 10/12/2017 9H30 502  
5 Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi EE16A211 11/12/2017 18H00 502  
EE16A211. 11/12/2017 18H00 502  
EE16A221 11/12/2017 18H00 502  
EE16A221. 11/12/2017 18H00 502  
EE16A221.. 11/12/2017 18H00 502  
6 Điều khiển truyền động điện EE16A211 13/12/2017 18H30 502  
EE16A211. 13/12/2017 18H30 502  
EE16A221 13/12/2017 18H30 502  
EE16A221. 13/12/2017 18H30 502  
EE16A221.. 13/12/2017 18H30 502  
7 Bảo vệ role và tự động hóa EE16A211 15/12/2017 18H00 402  
EE16A211. 15/12/2017 18H00 402  
EE16A221 15/12/2017 18H00 402  
EE16A221. 15/12/2017 18H00 402  
EE16A221.. 15/12/2017 18H00 402  
8 Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử (KTV) EE16A211 17/12/2017 9H30 101  
EE16A211. 17/12/2017 9H30 101  
EE16A221 17/12/2017 9H30 101  
EE16A221. 17/12/2017 9H30 101  
EE16A221.. 17/12/2017 9H30 101  
9 Vi xử lý (Chuyển đổi) EE16A211 17/12/2017 7H30 502  
EE16A211. 17/12/2017 7H30 502  
EE16A221 17/12/2017 7H30 502  
EE16A221. 17/12/2017 7H30 502  
EE16A221.. 17/12/2017 7H30 502  
10 Robot công nghiệp EE16A211 18/12/2017 18H00 502  
EE16A211. 18/12/2017 18H00 502  
EE16A221 18/12/2017 18H00 502  
EE16A221. 18/12/2017 18H00 502  
EE16A221.. 18/12/2017 18H00 502  
11 Hệ thống nhúng EE16A211 20/12/2017 18H00 514  
EE16A211. 20/12/2017 18H00 514  
EE16A221 20/12/2017 18H00 514  
EE16A221. 20/12/2017 18H00 514  
EE16A221.. 20/12/2017 18H00 514  
12 Lý thuyết mạch (Chuyển đổi) EE16A211 22/12/2017 18H00 502  
EE16A211. 22/12/2017 18H00 502  
EE16A221 22/12/2017 18H00 502  
EE16A221. 22/12/2017 18H00 502  
EE16A221.. 22/12/2017 18H00 502  
13 Lý thuyết điều khiển tự động (Chuyển đổi) EE16A211 26/12/2017 18H00 502  
EE16A211. 26/12/2017 18H00 502  
EE16A221 26/12/2017 18H00 502  
EE16A221. 26/12/2017 18H00 502  
EE16A221.. 26/12/2017 18H00 502  
14 Điện tử công suất (Chuyển đổi) EE16A211 27/12/2017 18H00 502  
EE16A211. 27/12/2017 18H00 502  
EE16A221 27/12/2017 18H00 502  
EE16A221. 27/12/2017 18H00 502  
EE16A221.. 27/12/2017 18H00 502  

9. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2018 - VIỄN THÔNG

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Hệ thống thông tin công nghiệp EE16A231 06/12/2017 18H00 501  
EE16A231. 06/12/2017 18H00 501  
2 English 4 EE16A231 08/12/2017 18H00 514  
EE16A231. 08/12/2017 18H00 514  
3 Tin học văn phòng (KTV) EE16A231 10/12/2017 7H30 101  
EE16A231. 10/12/2017 7H30 101  
4 Kỹ thuật anten và truyền sóng EE16A231 13/12/2017 18H00 501  
EE16A231. 13/12/2017 18H00 501  
5 Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử EE16A231 17/12/2017 9H30 101  
EE16A231. 17/12/2017 9H30 101  
6 Kỹ thuật phát thanh truyền hình EE16A231 18/12/2017 18H00 504  
EE16A231. 18/12/2017 18H00 504  
7 Thông tin sợi quang EE16A231 20/12/2017 18H00 514  
EE16A231. 20/12/2017 18H00 514  

10. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2017 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Genetal English 5 EE17B11 10/12/2017 9H30 503  
EE17B21 10/12/2017 9H30 503  
2 General English 5 EE17B11. 10/12/2017 9H30 504  
3 Lý thuyết trường điện từ EE17B11 11/12/2017 18H00 504  
EE17B11. 11/12/2017 18H00 504  
EE17B21 11/12/2017 18H00 504  
4 Toán xác suất thống kê EE17B11 13/12/2017 18H00 401  
EE17B11. 13/12/2017 18H00 401  
EE17B21 13/12/2017 18H00 401  
5 Toán chuyên ngành EE17B11 15/12/2017 18H00 504  
EE17B11. 15/12/2017 18H00 504  
EE17B21 15/12/2017 18H00 504  
6 Cơ ứng dụng EE17B11 17/12/2017 7H30 504  
EE17B11. 17/12/2017 7H30 504  
EE17B21 17/12/2017 7H30 504  
7 Kỹ thuật lập trình EE17B11 20/12/2017 18H00 101  
EE17B11. 20/12/2017 18H00 101  
EE17B21 20/12/2017 18H00 101  

11. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2015 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Hệ thống thông tin CN TD15A3.1 06/12/2017 18H00 501  
2 Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử TD15A3.1 08/12/2017 18H00 101  
3 Autocad  TD15A3.1 10/12/2017 7H30 102  
4 Điều khiển ghép nối thiết bị NV TD15A3.1 11/12/2017 18H00 101  
5 Điều khiển số TD15A3.1 13/12/2017 18H00 501  
6 Điều khiển thủy lực khí nén TD15A3.1 15/12/2017 18H00 401  
7 Scada TD15A3.1 17/12/2017 7H30 712  

12. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 English 3 EE16A311 07/12/2017 18H00 501  
EE16A311. 07/12/2017 18H00 501  
EE16A311.. 07/12/2017 18H00 501  
EE16A321 07/12/2017 18H00 501  
EE16A321. 07/12/2017 18H00 501  
EE16A321.. 07/12/2017 18H00 501  
2 Lý thuyết điều khiển tự động EE16A311 09/12/2017 18H00 501  
EE16A311. 09/12/2017 18H00 501  
EE16A311.. 09/12/2017 18H00 501  
EE16A321 09/12/2017 18H00 501  
EE16A321. 09/12/2017 18H00 501  
EE16A321.. 09/12/2017 18H00 501  
3 Bảo vệ role và tự động hóa EE16A311 15/12/2017 18H00 401  
EE16A311. 15/12/2017 18H00 401  
EE16A311.. 15/12/2017 18H00 401  
EE16A321 15/12/2017 18H00 401  
EE16A321. 15/12/2017 18H00 401  
EE16A321.. 15/12/2017 18H00 401  
4 Thiết kế mô phỏng mạch điện tử EE16A311 17/12/2017 9H30 101  
EE16A311. 17/12/2017 9H30 101  
EE16A311.. 17/12/2017 9H30 101  
EE16A321 17/12/2017 9H30 101  
EE16A321. 17/12/2017 9H30 101  
EE16A321.. 17/12/2017 9H30 101  
5 Autocad  EE16A311 17/12/2017 7H30 101  
EE16A311. 17/12/2017 7H30 101  
EE16A311.. 17/12/2017 7H30 101  
EE16A321 17/12/2017 7H30 101  
EE16A321. 17/12/2017 7H30 101  
EE16A321.. 17/12/2017 7H30 101  
6 Kỹ thuật lập trình EE16A311 20/12/2017 18H00 101  
EE16A311. 20/12/2017 18H00 101  
EE16A311.. 20/12/2017 18H00 101  
EE16A321 20/12/2017 18H00 101  
EE16A321. 20/12/2017 18H00 101  
EE16A321.. 20/12/2017 18H00 101  

13. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2017 - 2020

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Genelral English 4 EE17C11 07/12/2017 18H00 503  
2 Genelral English 4 EE17C11. 09/12/2017 18H00 502  
3 Lý thuyết trường điện từ EE17C11 11/12/2017 18H00 504  
EE17C11. 11/12/2017 18H00 504  
4 Toán xác suất thống kê EE17C11 13/12/2017 18H00 401  
EE17C11. 13/12/2017 18H00 401  
5 Toán chuyên ngành EE17C11 15/12/2017 18H00 504  
EE17C11. 15/12/2017 18H00 504  
6 Cơ ứng dụng EE17C11 17/12/2017 7H30 504  
EE17C11. 17/12/2017 7H30 504  
7 Toán giải tích EE17C11 18/12/2017 18H00 504  
EE17C11. 18/12/2017 18H00 504  


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1
  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông
  • Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông
  • Thông báo tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
  • Công ty PMC tuyển dụng
  • Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đông Á"
  • Hội thảo Khoa học quốc tế CEBMM và ICEBA 2018
  • Hội thảo quốc tế lần thứ 19 về Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý (ITAM)
  • Thông báo tuyển dụng công ty Mabuchi Motor