Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. TRẦN THANH

Phụ trách phòng
Email:   thanht@donga.edu.vn
Điện thoại:   0903.501.259

  ThS. NGUYỄN TRỌNG TÙNG

Phó trưởng phòng
Email:   tungqn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0915.269.969

 
ThS. BẠCH NGỌC DƯƠNG

Phó phòng
Email:   tungqn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0915.269.969

  HOÀNG NGỌC PHI

Phó phòng
Email:   phihn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0914.162.854

 
ThS. ĐỖ ANH TUẤN

Phó phòng
Email:   tuanda@donga.edu.vn
Điện thoại:   0935.534.459

  ĐỖ THẾ TẦN

Tổ trưởng
Email:   tandt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0937.817.171

 
ĐINH DUY KHÁNH

Chuyên viên
Email:   khanhdd@donga.edu.vn
Điện thoại:   0944.870.981

  TRẦN THỊ THANH HỒNG

Chuyên viên
Email:   hongttt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0935.131.088

 
NGUYỄN THỊ VÂN NGỌC

Chuyên viên
Email:   ngocntv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0914.213.023

  TRẦN QUỐC THÙY

Chuyên viên
Email:   thuytq@donga.edu.vn
Điện thoại:   0935.408.147

 
LÊ VĂN QUÍ

Chuyên viên
Email:   quilv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0906.434.184

  NGUYỄN CHÂU THUYÊN

Chuyên viên
Email:   thuyennc@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.241.632

 
  LÊ THỊ HIỆP

Thủ thư
Email:   hieplt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0511.3847.024

  TRƯƠNG THỊ SÔNG HƯƠNG

Chuyên viên
Email:   huongtts@donga.edu.vn
Điện thoại:   0973.552.634

  PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà  Nẵng - ĐT: (84.511) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

   Website: http://donga.edu.vn/daotao