Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
LỊCH THI
Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc liên thông TCCN lên ĐH - Khóa học 2012-2015 - 03/10/2013

NGÀNH: KẾ TOÁN

STT Học phần Lớp Thi lần 1 Thi lần 2
Ngày Giờ Phòng Ngày Giờ Phòng
1 Tin học đại cương 12TLDHKT1A 06/10/2013 13H00 C424 21/12/2013 15H00 C422
12TLDHKT2A 06/10/2013 13H00 C424 21/12/2013 15H00 C422
12TLDHKT3A 06/10/2013 13H00 C424 21/12/2013 15H00 C422
2 Microsoft Excel 12TLDHKT1A 06/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHKT2A 06/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHKT3A 06/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
3 Microsoft Word 12TLDHKT1A 12/10/2013 13H00 ROOM1 21/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHKT2A 12/10/2013 13H00 ROOM1 21/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHKT3A 12/10/2013 13H00 ROOM1 21/12/2013 13H00 ROOM2
4 Internet - PowerPoint 12TLDHKT1A 13/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
12TLDHKT2A 13/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
12TLDHKT3A 13/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT Học phần Lớp Thi lần 1 Thi lần 2
Ngày Giờ Phòng Ngày Giờ Phòng
1 Tin học đại cương 12TLDHKD1A 06/10/2013 13H00 C523 21/12/2013 15H00 C422
12TLDHKD2A 06/10/2013 13H00 C523 21/12/2013 15H00 C422
2 Microsoft Excel 12TLDHKD1A 06/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHKD2A 06/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
3 Microsoft Word 12TLDHKD1A 12/10/2013 13H00 ROOM1 21/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHKD2A 12/10/2013 13H00 ROOM1 21/12/2013 13H00 ROOM2
4 Internet - PowerPoint 12TLDHKD1A 13/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
12TLDHKD2A 13/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
5 Microsoft Excel nâng cao 12TLDHKD1A 29/12/2013 13H00 ROOM2 23/02/2014 9H00 ROOM2
12TLDHKD2A 29/12/2013 13H00 ROOM2 23/02/2014 9H00 ROOM2
6 Microsoft Access 12TLDHKD1A 05/01/2014 13H00 ROOM2 23/02/2014 7H00 ROOM2
12TLDHKD2A 05/01/2014 13H00 ROOM2 23/02/2014 7H00 ROOM2

NGÀNH: ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

STT Học phần Lớp Thi lần 1 Thi lần 2
Ngày Giờ Phòng Ngày Giờ Phòng
1 Microsoft Word 12TLDHVT1A 06/10/2013 7H00 ROOM1 21/12/2013 13H00 ROOM2
2 Microsoft Excel 12TLDHVT1A 12/10/2013 13H00 ROOM1 22/12/2013 13H00 ROOM2
3 Internet - PowerPoint 12TLDHVT1A 13/10/2013 7H00 ROOM1 22/12/2013 15H00 ROOM2
4 Tin học đại cương 12TLDHVT1A 13/10/2013 9H00 C423 21/12/2013 15H00 C422
5 Circuit Maker 12TLDHVT1A 29/12/2013 15H00 ROOM1 23/02/2014 7H00 ROOM2
6 AutoCad Electrical 12TLDHVT1A 04/01/2014 13H00 ROOM1 23/02/2014 9H00 ROOM2
7 Matlab Simulink 12TLDHVT1A 05/01/2014 15H00 ROOM1 23/02/2014 13H00 ROOM2

NGÀNH: ĐIỆN - TỰ ĐỘNG

STT Học phần Lớp Thi lần 1 Thi lần 2
Ngày Giờ Phòng Ngày Giờ Phòng
1 Microsoft Word 12TLDHTD1A 06/10/2013 7H00 ROOM2 21/12/2013 13H00 ROOM2
2 Microsoft Excel 12TLDHTD1A 12/10/2013 13H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
3 Internet - PowerPoint 12TLDHTD1A 13/10/2013 7H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
4 Tin học đại cương 12TLDHTD1A 13/10/2013 9H00 C424 21/12/2013 15H00 C422
5 Circuit Maker 12TLDHTD1A 29/12/2013 15H00 ROOM2 23/02/2014 7H00 ROOM2
6 AutoCad Electrical 12TLDHTD1A 04/01/2014 13H00 ROOM2 23/02/2014 9H00 ROOM2
7 Matlab Simulink 12TLDHTD1A 05/01/2014 15H00 ROOM2 23/02/2014 13H00 ROOM2

NGÀNH: CNKT XÂY DỰNG DD&CN

STT Học phần Lớp Thi lần 1 Thi lần 2
Ngày Giờ Phòng Ngày Giờ Phòng
1 Internet - PowerPoint 12TLDHXD1A 05/10/2013 13H00 ROOM1 22/12/2013 15H00 ROOM2
12TLDHXD2A 05/10/2013 13H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
2 Microsoft Excel 12TLDHXD1A 06/10/2013 7H00 ROOM1 22/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHXD2A 06/10/2013 7H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
3 Microsoft Word 12TLDHXD1A 13/10/2013 7H00 ROOM1 21/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHXD2A 13/10/2013 7H00 ROOM2 21/12/2013 13H00 ROOM2
4 Tin học đại cương 12TLDHXD1A 13/10/2013 9H00 C421 21/12/2013 15H00 C422
12TLDHXD2A 13/10/2013 9H00 C421 21/12/2013 15H00 C422
5 Sap 2000 12TLDHXD1A 29/12/2013 15H00 ROOM1 23/02/2014 9H00 ROOM2
12TLDHXD2A 29/12/2013 15H00 ROOM2 23/02/2014 9H00 ROOM2
6 AutoCad 12TLDHXD1A 04/01/2014 15H00 ROOM1 23/02/2014 7H00 ROOM2
12TLDHXD2A 04/01/2014 15H00 ROOM2 23/02/2014 7H00 ROOM2
7 PM dự toán xây dựng 12TLDHXD1A 05/01/2014 15H00 ROOM1 23/02/2014 13H00 ROOM2
12TLDHXD2A 05/01/2014 15H00 ROOM2 23/02/2014 13H00 ROOM2

NGÀNH: CNKT CÂY DỤNG CẦU ĐƯỜNG

STT Học phần Lớp Thi lần 1 Thi lần 2
Ngày Giờ Phòng Ngày Giờ Phòng
1 Internet - PowerPoint 12TLDHXC1A 05/10/2013 13H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
2 Microsoft Excel 12TLDHXC1A 06/10/2013 7H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
3 Microsoft Word 12TLDHXC1A 13/10/2013 7H00 ROOM2 21/12/2013 13H00 ROOM2
4 Tin học đại cương 12TLDHXC1A 13/10/2013 9H00 C422 21/12/2013 15H00 C422
5 PM thiết kế cầu đường 12TLDHXC1A 29/12/2013 15H00 ROOM2 23/02/2014 9H00 ROOM2
6 AutoCad 12TLDHXC1A 04/01/2014 15H00 ROOM2 23/02/2014 7H00 ROOM2
7 PM dự toán xây dựng 12TLDHXC1A 05/01/2014 15H00 ROOM2 23/02/2014 13H00 ROOM2

NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG SPK

STT Học phần Lớp Thi lần 1 Thi lần 2
Ngày Giờ Phòng Ngày Giờ Phòng
1 Tin học đại cương 12TLDHDS1A 06/10/2013 13H00 C521
C522
21/12/2013 15H00 C422
12TLDHDS2A 06/10/2013 13H00 C522
C523
21/12/2013 15H00 C422
2 Microsoft Word 12TLDHDS1A 06/10/2013 15H00 ROOM2 21/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHDS2A 06/10/2013 15H00 ROOM2 21/12/2013 13H00 ROOM2
3 Internet - PowerPoint 12TLDHDS1A 12/10/2013 13H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
12TLDHDS2A 12/10/2013 13H00 ROOM2 22/12/2013 15H00 ROOM2
4 Microsoft Excel 12TLDHDS1A 13/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2
12TLDHDS2A 13/10/2013 15H00 ROOM2 22/12/2013 13H00 ROOM2

NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG ĐK

STT Học phần Lớp Thi lần 1 Thi lần 2
Ngày Giờ Phòng Ngày Giờ Phòng
1 Tin học đại cương 12TLDHDD1A 06/10/2013 13H00 C524 21/12/2013 15H00 C422
2 Microsoft Word 12TLDHDD1A 06/10/2013 15H00 ROOM1 21/12/2013 13H00 ROOM2
3 Internet - PowerPoint 12TLDHDD1A 12/10/2013 13H00 ROOM1 22/12/2013 15H00 ROOM2
4 Microsoft Excel 12TLDHDD1A 13/10/2013 15H00 ROOM1 22/12/2013 13H00 ROOM2


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên tin học đợt 1 năm học 2014 - 2015
 • Lịch thi lại tốt nghiệp Kỹ thuật viên Tin học đợt 1 năm học 2013 - 2014
 • Lịch thi tốt nghiệp (Lần 2) bậc TCCN 2 năm & 2.3 năm - Hệ chính quy - Khóa 2011-2013
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc Liên thông TCCN lên CĐ - Khóa học 2012 - 2014
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc liên thông CĐ lên ĐH - Khóa học 2012-2014
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Lần 2 (bổ sung & điều chỉnh) - Bậc liên thông TCCN lên ĐH - Khóa 2011-2014
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học 1.5 năm - Đợt 1 năm 2012
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Đại học 2.5 năm - Đợi 1 năm 2012
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng 1.5 năm - Đợt 1 năm 2012
 • Lịch thi tốt nghiệp cuối khóa bậc Đại học liên thông 1.5 năm
 •   PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
     Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

     Website: http://donga.edu.vn/daotao