Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ GD&ĐT

 

Sắp xếp 
< TRỞ LẠI 1 của 3 TỚI >
    File Ngày Kích thước  
ND quy dinh muc phu cap tro cap uu dai vay doi voi nguoi co cong voi cach mang theo ND so 20/2015/ND-CP 01/11/2018 02:49 252 K TẢI VỀ
TT so 36.2015 huong dan thu tuc uu dai trong giao duc dao tao doi voi nguoi co cong voi CM va con cua ho 01/09/2018 11:29 106 K TẢI VỀ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHO VAY ĐỐI VỚI HSSV THEO QĐ SỐ 157/2007/QĐ-TTG NGÀY 27/9/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (2162A/NHCS-TD) 01/09/2018 11:15 70 K TẢI VỀ
QUYẾT ĐỊNH v/v ĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HSSV (751/QĐ-TTg) 01/09/2018 11:14 31 K TẢI VỀ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GD&ĐT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG (16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC) 01/09/2018 11:09 199 K TẢI VỀ
Ve viec sua doi nghiep vu cho vay HSSV mo coi theo CV so 1852-NHCS-TDSV 01/09/2018 11:03 125 K TẢI VỀ
TTLT SO 175.2011 HUONG DAN THUC HIEN NGHI DINH SO 38.2007 01/09/2018 11:03 51 K TẢI VỀ
Sua doi bo sung thong tu LT 175 so 13.2013.TTLT BQP.BGDDT 01/09/2018 11:01 38 K TẢI VỀ
QD ve dieu chinh muc cho vay doi voi HSSV theo QD so 07.QD.TTg 01/09/2018 11:01 30 K TẢI VỀ
QD 44.2007 VE HOC BONG KHUYEN KHICH HOC TAP 01/09/2018 11:00 44 K TẢI VỀ
NGHI DINH 74.2013 SUA DOI BO SUNG MOT SO DIEU CUA ND SO 49.2010 01/09/2018 10:59 45 K TẢI VỀ
NGHI DINH 49 QUY DINH VE MIEN GIAM HOC PHI HO TRO CHI PHI HOC TAP 01/09/2018 10:58 140 K TẢI VỀ
Huong dan so 56a danh gia ket qua ren luyen SV theo Thong tu so 10.2016.TT.BGDDT 01/09/2018 10:56 76 K TẢI VỀ
Thong tu so 57.2012.TT.BGDDT 01/09/2018 10:55 51 K TẢI VỀ
TB VE CAU TRUC THOI LUONG CTDT CAC BAC HE KHOA 2015 SO 155.TB.ĐHĐA 01/09/2018 10:54 232 K TẢI VỀ
Quy che HSSV he chinh quy theo QD so 42.2007.QD.BGDDT 01/09/2018 10:53 124 K TẢI VỀ
QD so 318 ban hanh Quy che CTSV truong DHDA theo TT so 10.2016.TT.BGDDT 01/09/2018 10:51 164 K TẢI VỀ
CHUAN DAU RA TIENG ANH KHONG CHUYEN SO 134.TB.DHDA 01/09/2018 10:39 133 K TẢI VỀ
Hướng dẫn Thư viện điện tử theo mô hình dịch vụ 03/10/2017 03:08 1960 K TẢI VỀ
Quyết định số 125QĐ - ĐHĐA Ban hành Quy định tổ chức đào tạo Kỹ thuật viên tin học chuyên ngành. 03/10/2017 03:05 198 K TẢI VỀ
< TRỞ LẠI  1 của 3  TỚI >
  PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

   Website: http://donga.edu.vn/daotao