THÔNG BÁO CÔNG KHAI
Năm học 2016 - 2017

STT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

13

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

13

3

Diện tích đất của trường

Ha

29,722

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m 2

25.308

4.1

Diện tích giảng đường, phòng học

m 2

20.317

4.2

Diện tích thư viện

m 2

1.928

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m 2

328

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m 2

2.735

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m 2

0

6

Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn

Người

219

6.1

Giáo sư

Người

3

6.2

Phó giáo sư

Người

7

6.3

Tiến sỹ

Người

19

6.4

Thạc sỹ

Người

110

6.5

Chuyên khoa y cấp I, II

Người

2

6.6

Đại học

Người

78

6.7

Cao đẳng

Người

 

6.8

Trình độ khác

Người

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy

Người

5036

7.1

Nguyên cứu sinh

Người

 

7.2

Học viên cao học

Người

83

7.3

Chuyên khoa y cấp II

Người

 

7.4

Chuyên khoa y cấp I

Người

 

7.5

Đại học

Người

4663

7.6

Cao đẳng

Người

290

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

Người

0

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

70%

9

Tổng thu năm 2015

Tỷ đồng

64,01

9.1

Từ ngân sách nhà nước

Tỷ đồng

0

9.2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

62,57

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

0

9.4

Từ nguồn khác

Tỷ đồng

1,44