Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
CƠ CẤU TỔ CHỨC

  TS. NGUYỄN HOÀNG TỨ

Trưởng phòng
Email: tunh@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.211.179

  ThS. NGUYỄN TRỌNG TÙNG

Phó trưởng phòng
Email:   tungqn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0915.269.969

 
ThS. BẠCH NGỌC DƯƠNG

Phó trưởng phòng
Email:   duongbn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.363.629

  HOÀNG NGỌC PHI

Phó trưởng phòng
Email:   phihn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0914.162.854

 
ThS. ĐỖ ANH TUẤN

Phó trưởng phòng
Email:   tuanda@donga.edu.vn
Điện thoại:   0935.534.459

  ĐỖ THẾ TẦN

Tổ trưởng
Email:   tandt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0937.817.171

 
ĐINH DUY KHÁNH

Chuyên viên
Email:   khanhdd@donga.edu.vn
Điện thoại:   0944.870.981

  TRẦN THỊ THANH HỒNG

Chuyên viên
Email:   hongttt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0935.131.088

 
NGUYỄN THỊ VÂN NGỌC

Chuyên viên
Email:   ngocntv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0914.213.023

  TRẦN QUỐC THÙY

Chuyên viên
Email:   thuytq@donga.edu.vn
Điện thoại:   0935.408.147

 
LÊ VĂN QUÍ

Chuyên viên
Email:   quilv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0906.434.184

  ThS. NGUYỄN CHÂU THUYÊN

Chuyên viên
Email:   thuyennc@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.241.632

 
ThS. NGUYỄN HỒNG ĐỊNH

Chuyên viên
Email:   dinhnh@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.142.404

  ThS. PHAN THỊ NGỌC LIÊN

Tổ phó
Email:   lienptn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0973.882.448

     
TRƯƠNG THỊ SÔNG HƯƠNG

Chuyên viên
Email:   huongtts@donga.edu.vn
Điện thoại:   0973.552.634

    LÊ THỊ HIỆP

Cán bộ thư viện
Email:   hieplt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0982.678.157

 
NGUYỄN THỊ THÙY

Cán bộ thư viện
Email:   thuynt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0941.903.692

    TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU

Cán bộ thư viện
Email:   chauttq@donga.edu.vn
Điện thoại:   01668.897.006

 
  VŨ HỒNG NHẬT

Bí thư Đoàn TN
Email:   nhatvh@donga.edu.vn
Điện thoại:   0937.782.489

    NGUYỄN VĂN KEN

Phó bí thư Đoàn TN
Email:   kennv@donga.edu.vn
Điện thoại:   01227.484.970

 
  PHÙNG THỊ YÊN LY

Cán bộ Đoàn TN
Email:   lypty@donga.edu.vn
Điện thoại:  0908.709.812

     

 

  PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

   Website: http://donga.edu.vn/daotao