Sơ đồ tổ chức

TS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại:   0903.515.519

Email:   daonta@donga.edu.vn

   
TS. DƯƠNG TẤN DIỆP - Hiệu trưởng

Điện thoại:  0913.443.777

Email:   diepdt@donga.edu.vn

   
TS. ĐỖ TRỌNG TUẤN - Phó Hiệu trưởng

Điện thoại:   0905.017.799

Email:   tuandt@donga.edu.vn