DANH SÁCH MÔN HỌC

Bậc học Chương trình đào tạo Loại hình đào tạo

 

Đại học

Kế toán Chính quy tập trung
Tài chính - Ngân hàng Chính quy tập trung
Kế toán Chính quy - liên thông Cao đẳng lên Đại học
Kế toán Chính quy - liên thông Trung cấp lên Đại học

 

Cao đẳng

Kế toán Chính quy - liên thông Trung cấp lên Cao đẳng
Kế toán Chính quy tập trung
Tài chính - Ngân hàng Chính quy tập trung