CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG


Trưởng phòng
Email:  dungnv
@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.123.200

 

Bà LƯƠNG MINH ANH


Phó phòng
Email: anhlm
@donga.edu.vn
Điện thoại:   0943.798.287

 
Bà NGUYỄN THỊ LÊ

Tổ trưởng
Email:  lent
@donga.edu.vn
Điện thoại: 0906.424.446

 

Bà NGUYỄN THẢO TIÊN 


 Chuyên viên
Email:  
tienntdbcl@donga.edu.vn
Điện thoại:   0914.231.721

 
Bà NGUYỄN THỊ THẢO NY

Chuyên viên
Email:  
nyntt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0983.557.513

  Ông NGUYỄN NHƯ MINH

Chuyên viên
Email:   minhnn
@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.638.273

 
 

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TẦN


 Chuyên viên
Email: tanntp
@donga.edu.vn
Điện thoại: 0905.325.999

 

Bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG


Chuyên viên
Email: trangntm.dbcl
@donga.edu.vn
Điện thoại: 01667.831.890

 
   Bà ĐẶNG THỊ THANH XUÂN

Chuyên viên
Email: xuandtt
@donga.edu.vn
Điện thoại: 0905.677.289

Bà NGUYỄN THỊ VÂN NGỌC

Chuyên viên
Email: ngocntv
@donga.edu.vn
Điện thoại: 0914.213.023