THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)                    
ĐC: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng                     
ĐT: 0236.3519.929 - 0236.3519.991 - 0236.3531.332                    
Email: phongtuyensinh@donga.edu.vn

TT

Website

Cán bộ tư vấn

Số điện thoại

E-mail

1

Phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0236.3519.991 - 3519.929 - 3531.332
Email: phongtuyensinh@donga.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/daihocdonga

Ngô Thế Anh Tuấn

0901.955.8550901.955.855
0989.500.6680989.500.668

tuannta@donga.edu.vn

Trần Tuấn

0913.498.0670913.498.067

tuant.ts@donga.edu.vn

Phan Thị Công

0904.546.3000904.546.300

congpt@donga.edu.vn

2

Khoa CNKT Điện-Điện tử
Điện thoại: 0236.3828.559

Nguyễn Lê Hoàng

0983.743.7210983.743.721

hoangnl@donga.edu.vn

Lê Viết Vĩnh

0903.522.9670903.522.967

vinhlv@donga.edu.vn

Nguyễn Hữu Thị Vân

0905.811.0770905.811.077

vannht@donga.edu.vn

3

Khoa Ngoại ngữ
Điện thoại: 0236.3828.554

Nguyễn Ngọc Hà

0973.112.2070973.112.207

hann@donga.edu.vn

Lê Thị Sinh

0988.652.3820988.652.382

sinhlt@donga.edu.vn

Nguyễn Thị Tú Ngân

01287544568

nganntt@donga.edu.vn

4

Khoa Tài chính - Kế toán
Điện thoại: 0236.3828.552

Trương Văn Trí

0934.001.3360934.001.336

tritv@donga.edu.vn

Phạm Thị Nhung

01669.152.38301669.152.383

nhungpt@donga.edu.vn

Hà Thanh Diên

0904.578.2790904.578.279

dienht@donga.edu.vn

5

Khoa CNKT Xây dựng
Điện thoại: 0236.3828.557

Nguyễn Văn Minh

0906.884.2660906.884.266

minhnv@donga.edu.vn

Lương Vĩnh Phú

0905.300.0220905.300.022

phulv@donga.edu.vn

Nguyễn Anh Vũ

0988.030.3920988.030.392

vuna@donga.edu.vn

Lương Nguyễn Hoàng Phương

0935.430.1800935.430.180

phuonglnh@donga.edu.vn

Đào Bùi Đoan Trinh

0989.248.5070989.248.507

trinhdbd@donga.edu.vn

6

Khoa Công nghệ thông tin
Điện thoại: 0236.3828.556

Đỗ Văn Tuấn

0914.309.6330914.309.633

tuandv@donga.edu.vn

Nguyễn Quốc Vương

0935.668.2190935.668.219

vuongnq@donga.edu.vn

Trương Thị Hoài An

0916.547.5790916.547.579

antth@donga.edu.vn

7

Khoa Quản trị
Điện thoại: 0236.3221.124

Bùi Văn Viễn

0908.960.1230908.960.123

 vienbv@donga.edu.vn

Phạm Thị Tâm

01229.429.84601229.429.846

tampt@donga.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Vân

0914.010.4440914.010.444 

vanntt@donga.edu.vn

Trần Thị Bích Hằng

0983.290.5840983.290.584

hangttb@donga.edu.vn

8

Khoa QTKD Du lịch

Đặng Thị Kim Thoa

0975.443.7880975.443.788

thoadtk@donga.edu.vn

Nguyễn Hà Kim Dung

0905.097.9570905.097.957

dungnhk@donga.edu.vn

9

Khoa Điều dưỡng
Điện thoại: 0236.3826.551

Trần Thị Minh Diễm

0965.655.6570965.655.657

diemttm@donga.edu.vn

Đặng Ngọc Lực

0905.143.2670905.143.267

lucdn@donga.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Cúc

0905.145.7990905.145.799

cucntk@donga.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Bình

0905.111.5330905.111.533

binhntt@donga.edu.vn

Trần Thị Hiếu

0905.278.1580905.278.158

hieutt@donga.edu.vn

10

Khoa CN Thực phẩm - Sinh học
Điện thoại: 0236.3828.558

Lê Thị Liên Thanh

0913.453.5550913.453.555

thanhltl@donga.edu.vn

Hà Cẩm Thu

0905.596.8770905.596.877

thuhc@donga.edu.vn

 

ĐƯỜNG ĐẾN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

KẾT NỐI