GIỚI THIỆU

1.   Chức năng

 • Tham mưu cho Ban giám hiệu về kiện toàn tổ chức bộ máy - công tác nhân sự, về quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGVNV của trường;
 • Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị, cán bộ, viên chức, công nhân viên và sinh viên trong trường;
 • Tham mưu cho hiệu trưởng công tác quy hoạch, quản lý cơ sở vật chất trong trường; quản lý giám sát việc sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa - vật kiến trúc, hệ thống điện, nước, điện thoại, quản lý cảnh quan mội trường, theo dõi, quản lý mua sắm nhỏ, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong trường;
 • Tham mưu cho Hội đồng quản trị và nhà trường tổ chức thực hiện công tác: hoạch định, triển khai các hoạt động quan hệ công chúng, quản trị nội dung Website, tạp chí, tạp san ...
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện công tác quản trị hệ thống mạng thông tin toàn trường và các dịch vụ phần mềm phục vụ dạy và học cho CBGV&SV.

2.   Nhiệm vụ

2.1.   Nhân sự

 • Làm đầu mối, chủ trì việc đề xuất phương án quy hoạch, xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát triển bộ máy của trường: Cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện ập dự án quy hoạch, kế hoạch về xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của trường trình BGH xem xét, quyết định;
 • Xây dựng kế hoạch biên chế, lập kế hoạch tuyển dụng cán bộ, soạn thảo các hợp đồng lao động dài hạn và ngắn hạn trình CT HĐQT ký;
 • Soạn thảo các văn bản về tổ chức cán bộ trình BGH ký duyệt;
 • Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; làm thủ tục về nhân sự, cử đi học tập, công tác trong và ngoài nước, thu nhận cán bộ, công chức đi học tập, công tác trở về làm việc tại Trường;
 • Lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách về nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí, mất sức, cho thôi việc và các chế độ khác;
 • Phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục xét đề nghị thi nâng ngạch viên chức, phong các chức danh Giáo sư - Phó giáo sư, phong các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu khác cho các cá nhân và đơn vị trong trường;
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức trong trường theo dõi, kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức liên quan đến kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội;
 • Phối hợp với các đơn vị thẩm tra, xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến CBGVNV của Trường.

2.2.   Văn thư - Kế hoạch 

 • Tổ chức chỉ đạo công tác văn thư của trường kịp thời và không để thất lạc (công văn đến, công văn đi, phân phối, theo dõi việc thực hiện, lưu trữ công văn đầy đủ và thứ tự để việc khai thác tài liệu lưu trữ được nhanh theo yêu cầu);
 • Kiểm tra về thể thức trình bày và nội dung các văn bản ban hành trước khi cấp số và đóng dấu; 3. Theo dõi, giám sát, phát hiện và kịp thời thực hiện biện pháp chấn chỉnh các sai sót trong thủ tục hành chính trong trường;
 • Dự thảo báo cáo, công văn, chỉ thị ..v.v... của trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu;
 • Phân phối báo chí và các phương tiện thông tin khác cho các đơn vị trong trường;
 • Lập kế hoạch chung về các mặt công tác, tập hợp mọi thông tin về các mặt công tác của trường. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch;
 • Theo dõi và đăng ký cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường;
 • Giao nhận và bưu phẩm v.v...
 • Chuẩn bị cho Ban Giám hiệu đi công tác;
 • Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những hoạt động không phù hợp với thực tế để đề xuất và trình Ban Giám hiệu ban hành và sửa đổi những quy định, quy trình quản lý áp dụng trong phạm vi trường;
 • Quản lý, điều hành phương tiện giao thông vận tải của trường phục vụ các chuyến đi công tác của trường, của các đơn vị theo quy định của Nhà trường;
 • Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của ban giám hiệu, các hội nghị do Phòng Hành chính-Nhân sự được giao làm đầu mối. Quản lý, sử dụng và trang trí các phòng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường;
 • Làm thư ký các hội nghị giao ban; Soạn thảo và ký các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban gửi các đơn vị;
 • Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của ban giám hiệu, các hội nghị do Phòng Hành chính-Nhân sự được giao làm đầu mối. Quản lý, sử dụng và trang trí các phòng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường;
 • Lập lịch công tác tuần, tháng phổ biến đến các đơn vị, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.
 • Lập các báo cáo tổng kết công tác hằng tháng, hằng quý, năm học theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên.

Tư vấn trực tuyến