Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đào tạo   |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
GIỚI THIỆU

Là đơn vị trực thuộc Ban Quản trị, phòng Tài chính Kế toán có chức năng quản lý công tác tài chính của trường.

Chức năng - nhiệm vụ của phòng

  • Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác.
  • Định kỳ tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản trang thiết bị kỹ thuật theo yêu cầu Hiệu trưởng;
  • Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, cung cấp thông tin số liệu kế toán phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật.
  • Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu-chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà trường đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Trường theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả. 
  • Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.  Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định.