Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
CƠ CẤU TỔ CHỨC

  PGS. TS. TRẦN HỮU MẠNH

Trưởng khoa

  ThS. NGUYỄN NGỌC HÀ - Hawaii, USA

Phụ trách khoa
Điện thoại:  0973.112.207
Email:  hann@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
ThS. LÊ NGỌC TRÂN CHÂU

Tổ trưởng bộ môn
Điện thoại:  0905.321.214
Email:  chaulnt@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

  ThS. LÊ THỊ HUỲNH LỘC

Giảng viên
Điện thoại:  0935.250.884
Email:  loclth@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
ThS. HOÀNG THỊ HỒNG THƯƠNG

Tổ trưởng bộ môn
Điện thoại:  0905.260.697
Email: thuonghth@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

  ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Giảng viên
Điện thoại:  0905.705.201
Email:  thaohtp@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
ThS. LÊ THỊ PHƯƠNG

Giảng viên
Điện thoại:  0905.735.900
Email: phuonglt@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

    ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

Giảng viên (TG)

Điện thoại: 0914.165.989
Email: quynhhoandng@gmail.com
Lý lịch Khoa học

 
  ThS. NGUYỄN HẠ QUYÊN

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0906.494.393
Email:  nhquyen2001@gmail.com
Lý lịch Khoa học

    ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0983.416.118
Email:  tuyetnguyen2k14@gmail.com
Lý lịch Khoa học

 
  HỒ THỊ THU TRANG

Giảng viên
Điện thoại:  0934.849.028
Email:  tranghtt@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Giảng viên
Điện thoại:  0935.600.565
Email:  thuntm@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
ThS. NGUYỄN QUỐC THỊNH

Giảng viên
Điện thoại:  0905.114.444
Email:  thinhnq@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

  ThS. PHẠM HÀ MINH THẢO

Giảng viên
Điện thoại:  0934.387.302
Email:  thaophm@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
ThS. TRẦN THỊ PHƯỚC TRANG

Giảng viên
Điện thoại:  01696.112.167
Email:  trangttp@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

  ThS. MAI THỊ KIM LOAN 

Giảng viên
Điện thoại:  0906.575.369
Email:  loanmtk@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
TRẦN THỊ THU PHƯƠNG

Giáo vụ
Điện thoại:  01224.513.477
Email:  phuongttt@donga.edu.vn
Lý lịch cán bộ