Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
CƠ CẤU TỔ CHỨC

  PGS. TS. TRẦN HỮU MẠNH

Trưởng khoa

  ThS. NGUYỄN NGỌC HÀ - Hawaii, USA

Phụ trách khoa
Điện thoại:  0973.112.207
Email:  hann@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
ThS. LÊ NGỌC TRÂN CHÂU

Tổ trưởng bộ môn
Điện thoại:  0905.321.214
Email:  chaulnt@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

  ThS. LÊ THỊ HUỲNH LỘC

Tổ trưởng bộ môn
Điện thoại:  0935.250.884
Email:  loclth@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
ThS. HOÀNG THỊ HỒNG THƯƠNG

Tổ trưởng bộ môn
Điện thoại:  0905.260.697
Email: thuonghth@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

  ThS. TRẦN THỊ PHƯỚC TRANG

Tổ trưởng bộ môn
Điện thoại:  01696.112.167
Email:  trangttp@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Giảng viên
Điện thoại:  0905.705.201
Email:  thaohtp@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

    ThS. NGUYỄN THỊ MINH THƯ

Giảng viên
Điện thoại:  0935.600.565
Email:  thuntm@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
  ThS. LÊ THỊ PHƯƠNG

Giảng viên
Điện thoại:  0905.735.900
Email: phuonglt@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

    ThS. MAI THỊ KIM LOAN 

Giảng viên
Điện thoại:  0906.575.369
Email:  loanmtk@donga.edu.vn
Lý lịch Khoa học

 
  ThS. ĐỖ THỊ QUÝ

Giảng viên
Điện thoại:  0905.616.373
Email: quydt@donga.edu.vn

    ThS. HOÀNG THỊ HUYỀN NHI
Giảng viên
Điện thoại:  0986.000.226
Email: nhihth@donga.edu.vn
         
  ThS. TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ
Giảng viên
Điện thoại:  01202.766.712
Email: nhuttq@donga.edu.vn
  ThS. TRẦN THỊ HOÀI NAM
Giảng viên
Điện thoại:  0936.360.466
Email: namtth@donga.edu.vn
         
  TRIỆU HOÀNG GIANG
Giảng viên
Điện thoại:  01262.799.885
Email: giangth@donga.edu.vn
     ThS. TRẦN THỊ THẢO MY
Giảng viên
Điện thoại: 0985.355.811
Email: myttt@donga.edu.vn
         
ThS. TRƯƠNG TẤN TIÊN
Giảng viên
Điện thoại:  0905.269.734
Email: tientt@donga.edu.vn
    NGUYỄN THỊ ĐAN PHƯƠNG
Giảng viên
Điện thoại:  01687.784.707
Email: phuongntd@donga.edu.vn
         
  TRẦN THỊ THU HƯỜNG
Cán bộ
Điện thoại:  0919.987.512
Email: huongttt@donga.edu.vn
   LÊ TẤT THÀNH
Cán bộ
Điện thoại:  0905.846.700
Email: thanhlt@donga.edu.vn
 
  ThS. NGUYỄN HẠ QUYÊN

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0906.494.393
Email:  nhquyen2001@gmail.com
Lý lịch Khoa học

    TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

Giảng viên (TG)

Điện thoại: 0914.165.989
Email: quynhhoandng@gmail.com
Lý lịch Khoa học

 
  ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0983.416.118
Email:  tuyetnguyen2k14@gmail.com
Lý lịch Khoa học

  NGUYỄN THỊ TÚ NGÂN
Giáo vụ
Điện thoại:  01287.544.568
Email: nganntt@donga.edu.vn